O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE MSEdu APLIKACJE INSTALACJA SERWIS KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA Ślesin 2019 Wyprzedaż

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

SYMPOZJA, SEMINARIA I WARSZTATY ANALITYCZNE organizowane przez MS Spektrum

 lista sympozjów

Ślesin 2016   16 maja 2016 - 18 maja 2016

Idealne laboratorium od A do Z czyli od Analizy do Zapewnienia jakości

 

relacja zdjęciowa
       


 

 

Otwarcie sympozjum    

 

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Trwałe zanieczyszczenia organiczne w środowisku. Problemy i wyzwania dla analityka
    

Rektor Elekt prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Narzędzia analityczne w ocenie obecności, skutków i rozprzestrzeniania niektórych farmaceutyków w środowisku
    

prof. dr hab. Piotr Stepnowski   
Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego   
Gdańsk   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Metody oznaczania form specjacyjnych chromu: od kolorymetrii do spektrometrii mas rozcieńczenia izotopowego
    

prof. dr hab. Danuta Barałkiewicz   
UAM   
Poznań   

 

 

Nowości firmy Agilent Technologies    

mgr inż. Mariusz Szkolmowski    
MS Spektrum   
Warszawa   

 

 

Wręczenie nagrody za najlepszą pracę doktorską ze spektrometrii analitycznej przez członków Komitetu Chemii Analitycznej PAN    

 

   

 

Mikrosolenoidowe przepływowe systemy bioanalityczne do oznaczania wybranych analitów istotnych w diagnostyce medycznej
    

dr Kamil Strzelak   
Uniwersytet Warszawski   
Warszawa   

 

 

Wynik niezadawalający z porównań międzylaboratoryjnych – czy zawsze świadczy o problemach analitycznych w laboratorium?
    

dr inż. Aleksandra Burczyk,
dr inż. Maciej Pilarczyk   
Centralne Laboratorium
Pomiarowo – Badawcze Sp. z o.o.   
Jastrzębie Zdrój   

 

 

Krzywa kalibracyjna w LS AAS i HR-CS AAS
    

dr hab. Zofia Kowalewska, prof. PW   
Wydział Budownictwa, Mechaniki
i Petrochemii,
Politechnika Warszawska   
Płock   

 

 

LIBS i ablacja laserowa – wszechstronne techniki analityczne
    

C. Derrick Quarles Jr., Ph.D.   
Applied Spectra, Inc.   
Fremont, CA   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Ograniczenie emisji rtęci do środowiska. Analizatory rtęci - możliwości i ich zastosowanie w pomiarach przemysłowych
    

mgr Bartłomiej Poślednik   
TESTCHEM sp. z o.o.   
Radlin   

 

     

Sesja posterowa    

 

 

     

Oznaczanie metali ziem rzadkich w węglach kamiennych metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej    

M. Wysocka, A. Musiolik, A. Burczyk   
Centralne Laboratorium
Pomiarowo - Badawcze Sp. z o.o.   
Jastrzębie-Zdrój   

 

     

Wzbogacanie i wydzielanie jonów Cr(VI) z roztworów wodnych z zastosowaniem modyfikowanych materiałów typu SBA-15
    

J. Dobrzyńska, M. Cejner, R. Dobrowolski   
UMCS   
Lublin   

 

     

Oznaczanie złota metodą GF AAS po wzbogaceniu na modyfikowanych materiałach typu SBA-15 z odwzorowaniem jonowym
    

M. Cejner, J. Dobrzyńska,
A. Bogusz, R. Dobrowolski   
UMCS   
Lublin   

 

     

Analysis of occupational exposure to toxic metals using J200 Tandem LA-LIBS Instrument    

M. Stanisławska, R. Brodzka, B. Janasik,
C. Derrick Quarles Jr., Jhanis J. Gonzales,
Richard E. Russo, W. Wąsowicz   
Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera   
Łódź   

 

     

Szacowanie niepewności na podstawie wyników pomiarów pośrednich    

Waldemar Korol, Grażyna Bielecka,
Jolanta Rubaj, Katarzyna Szkudzińska   
Krajowe Laboratorium Pasz   
Lublin   

 

     

Evaluation of manganese (MnCl2, nano-Mn) accumulation in rat tissue using Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (J200 Tandem LA-LIBS)    

R. Brodzka, B. Janasik, C. D. Quarles Jr.,
J. J. Gonzalez , Richard E. Russo ,
S. Gralewicz, K. Domeradzka, P. Lutz i inn   
Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera   
Łódź   

 

     

Oznaczanie składników mineralnych w grzybie sarniak (sarcodon imbricatus) z terenu polski północnej – wraz z analizą chemometryczną
    

M. Saba1, M. Chudzińska2,
D. Barałkiewicz2, J. Falandysz1   
1)Uniwersytet Gdański, Gdańsk
2)Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań   
.   

 

     

Problemy analityczne oznaczania wyższych węglowodorów aromatycznych w próbkach mocno zanieczyszczonych gleb przemysłowych    

A. Ptaszek-Budniok, A. Musiolik, A. Burczyk   
Centralne Laboratorium
Pomiarowo - Badawcze Sp. z o.o.   
Jastrzębie-Zdrój   

 

     

Białka w połaczeniu z kropkami kwantowymi. Neutralność czy współdziałanie    

dr Joanna Grzyb   
Laboratory of Biological Physics
Polish Academy of Sciences   
Warszawa   

 

     

Badania nad fotochemiczną degradacją wybranych związków perfluorowanych
    

A. Wiejak1, S. Taniyasu2,
J. Falandysz1, N. Yamashita2   
1Uniwersytet Gdański, Gdańsk, Polska
2AIST, Japonia   
.   

 

 

Wysokorozdzielcza spektrometria mas w badaniach izotopowych
    

prof. dr hab. Ewa Bulska   
Uniwersytet Warszawski   
Warszawa   

 

 

Szkodliwe zanieczyszczenia chemiczne uwalniane z procesów termicznych do atmosfery - jakość pomiarów analitycznych
 
   

prof. dr hab. inż. Adam Grochowalski   
Politechnika Krakowska   
Kraków   

 

Szkodliwe zanieczyszczenia chemiczne uwalniane z procesów termicznych do atmosfery - jakość pomiarów analitycznych

Adam Grochowalski

Politechnika Krakowska
Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Laboratorium Analiz Śladowych Politechniki Krakowskiej
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków

Niska emisja jest źródłem wielu szkodliwych zanieczyszczeń emitowanych zarówno z niesprawnych, przestarzałych pieców jak i spalanie niewłaściwego paliwa, a w wielu przypadkach również odpadów gospodarczych. Spalanie odpadów w piecach domowych jest zabronione. Jest wykroczeniem.
Odpady, w tym odpady gospodarcze mogą być spalane w specjalistycznych spalarniach lub po odpowiedniej segregacji stanowić paliwo alternatywne do paliw kopalnych.
Segregowane odpady komunalne są dziś paliwem i to poszukiwanym. Dzieje się tak z kilku powodów. Po pierwsze paliwo z odpadów jest znacznie tańsze niż paliwa kopalne. Po drugie emisja CO2 (tzw. gazu cieplarnianego) ograniczana protokołem Kyoto nie dotyczy spalania segregowanych odpadów komunalnych. Po trzecie spalanie tych odpadów zapobiega ich coraz kosztowniejszemu i uciążliwemu składowaniu, co zresztą zgodnie z prawem środowiskowym jest niedozwolone (frakcja palna odpadów – tworzywa, drewno, papier, szmaty etc.). Prawdą jest, że wiele z tych odpadów można poddać recyklingowi. Ale nie wszystko, a raczej nie wielką część. Niech ktoś zaproponuje jak odzyskać tworzywo z butelki po oleju spożywczym, paście do zębów, środkach chemicznych stosowanych w gospodarstwie, zabrudzonych foliach itd. Gdyby to myć, generowalibyśmy dużą objętość uciążliwych do oczyszczania ścieków!
Dziwić może jednak kompletny brak zrozumienia istoty problemu. W domu spala się odpady gospodarcze natomiast brak jest akceptacji budowy nowoczesnych spalarni odpadów. Powszechnie panujące wyobrażenie w społeczeństwie, że spalarnia odpadów to zakład, w którym walają się śmieci, a z komina wydobywa się czarny dym jest mitem na podstawie tego, jak wyglądały takie spalarnie w połowie ubiegłego wieku.
Obecnie, ze względu na niezwykle ostre wymagania stawiane właśnie takim instalacjom stosowane są tu najnowocześniejsze rozwiązania w odniesieniu do samego procesu spalania odpadów jak i oczyszczania spalin. Niestety, muszę to wyraźnie podkreślić, ale straszenie ludzi zagrożeniem, jakie mogłaby nieść ze sobą spalarnia odpadów to efekt zwykle politycznych rozgrywek wielu decydentów i cyniczne wykorzystywanie ludzkiej nieświadomości tego, jak działa nowoczesna spalarnia.
Wciąż najpowszechniejsze są spalarnie z tzw. ruchomym rusztem, na którym spalane są odpady. Panuje kolejny mit, że to przestarzała technologia. Per analogia, silnik Diesla powstał w 1893 roku! Czy ktoś mógłby dziś stwierdzić, że to przestarzały sposób napędu?
Ruchomy ruszt to bardzo wydajny sposób spalania dla odpadów komunalnych, które nie są łatwym paliwem do spalenia. Urządzenia te dopracowano (głównie w oparciu o technologie niemieckie i austriackie) do perfekcji. Szczególnie dotyczy to bardzo rygorystycznego oczyszczania spalin i odzysku energii w postaci prądu i ciepłej wody. I takie technologie będą zastosowane w budowanych już w Polsce kilku dużych spalarniach. Inne technologie (np. plazmowa) są wciąż na etapie badań w skali technicznej i w Europie są praktycznie tylko takie dwie instalacje. Są one jak na razie sprawdzone w małej skali do spalania bardzo niebezpiecznych odpadów, a ich zastosowanie do spalania odpadów komunalnych to dość odległa perspektywa. Poza tym są to urządzenia znacznie bardziej kosztowne w eksploatacji niż klasyczne spalarnie rusztowe.
W Europie jest kilkaset spalarni odpadów komunalnych, z czego najwięcej w Niemczech, Francji, a także w Szwecji i Szwajcarii, a więc w krajach o najwyższej kulturze ekologicznej. W Japonii, tym kraju miłującym czystość i porządek jest ponad tysiąc pięćset takich spalarni.
Poprawa jakości powietrza atmosferycznego nastąpić może tylko wtedy, gdy gospodarowanie odpadami będzie prowadzone w myśl litery prawa. Nie kontrolowane spalanie odpadów to obecnie główny powód poważnego zanieczyszczenia atmosfery nie tylko dużych miast, ale w większości terenów wiejskich.
Pomiary emisji z procesów niekontrolowanego spalania odpadów są trudne w odniesieniu do reprezentatywności próbek oraz w utrzymaniu jakości w odniesieniu do procedury pobierania próbek.
Za bardziej miarodajne uznano oznaczanie zanieczyszczeń pozostałych w popiele po spalaniu paliwa i odpadów w piecach domowych.
W wyniku przeprowadzonych analiz wykazano, że w latach 2008 – 2015 wśród ponad 160 badanych próbek popiołów w 60% wykazano obecność substancji wskazujących na spalanie odpadów. Dotyczy to zarówno pieców do indywidualnego ogrzewania domów mieszkalnych jak i budynków warsztatów i małych przedsiębiorstw.
Streszczenie w formacie pdf:

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Szacowanie niepewności wartości granicznych    

dr hab. Wojciech Hyk   
Uniwersytet Warszawski   
Warszawa   

 

 

Zastosowanie modyfikatorów trwałych w pomiarach absorpcji atomowej
    

prof. dr hab. Ryszard Dobrowolski,
mgr Marzena Cejner,
mgr Joanna Dobrzyńska   
UMCS   
Lublin   

 

 

Zapewnienie jakości pobierania próbek do badań środowiskowych
    

dr inż. Piotr Pasławski   
   
Warszawa   

 

 

Warsztaty aparaturowe
(rotacyjne zajęcia w podgrupach)    

 

 

      

Innowacyjne pomiary UV-Vis bez użycia tradycyjnych kuwet    

   
MS Spektrum   
   

 

      

Spektrometr MP - doskonała alternatywa dla płomieniowej AAS    

   
MS Spektrum   
   

 

      

Pomiar wilgotności materiałów za pomocą wagosuszarek w teorii i praktyce – od przygotowania próbki przez dobór parametrów suszenia do wyniku pomiaru    

   
RADWAG   
   

 

 

Atrakcje:
• Warsztaty sushi
lub
• Mistrzostwa minigolf
lub
• Zwiedzanie Bazyliki Licheńskiej    

 

 

 

ANALITYKA OD PODSTAW    

   
   
   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Rozdzielenie od podstaw czyli wszystko (?) o kolumnie chromatograficznej
    

prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Łyk statystyki, czyli jak interpretować wielowymiarowe wyniki analiz
    

dr hab. Paweł Zagrodzki   
Collegium Medicum UJ   
Kraków   

 

 

Trzy spektroskopie (UV + IR + CD) wywołują zawrót głowy o 180°
    

dr hab. inż. Piotr Guga   
Centrum Badań Molekularnych
i Makromolekularnych PAN   
Łódź   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Wykorzystanie porównań międzylaboratoryjnych do zapewnienia jakości badań w laboratorium
    

dr Waldemar Korol, Grażyna Bielecka
Jolanta Rubaj, Sławomir Walczyński   
Instytut Zootechniki - Państwowy
Instytut Badawczy
Krajowe Laboratorium Pasz   
Lublin   

 

 

Nowe materiały odniesienia do analizy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w matrycach środowiskowych i biologicznych
    

prof. dr hab. Bogusław Buszewski,
mgr Anna Kiełbasa   
UMK Toruń   
Toruń   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Wykorzystanie techniki GC MS do analizy związków BTEX i WWA w gazach z termicznego rozkładu mas formierskich
    

mgr Michał Kubecki   
Zakład Chemii Analitycznej IMŻ   
Gliwice   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Wzorce i materiały odniesienia w laboratorium analitycznym - rola i zasady stosowania
    

prof. dr hab. inż. Piotr Konieczka   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

 

STATYSTYKA Ślesin 2016

Liczba uczestników: 122.

Liczba wykładów: 21
Dla 20 wykładów zamieszczono streszczenia.
Dla 10 wykładów zamieszczono pełne wersje referatów.
Łączny czas trwania wykładów: 11 godzin i 15 minut.

Liczba warsztatów: 3.
Łączny czas trwania warsztatów: 3 godziny

Liczba posterów: 10,
w tym dla 4 zamieszczono streszczenia.

 

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
msedu
Aplikacje
Instalacja
Serwis
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
ślesin 2019
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt