O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE MSEdu APLIKACJE INSTALACJA SERWIS KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA Zakopane 2018 Wyprzedaż

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

SYMPOZJA, SEMINARIA I WARSZTATY ANALITYCZNE organizowane przez MS Spektrum

 lista sympozjów

Ślesin 2012   14 maja 2012 - 16 maja 2012

Standaryzacja pomiarów analitycznych - potrzeba czy konieczność?

 

relacja zdjęciowa
       


 

 

Otwarcie Sympozjum    

 

 

 

Zielona Chromatografia    

prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik
Justyna Płotka, Marek Tobiszewski,
Anna Sulej, Tomasz Chmiel   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

 

 

Ostatnie osiągnięcia w dziedzinie metod definitywnych opartych na RNAA i ich zastosowanie do certyfikacji materiałów odniesienia i kontroli wartości przypisanych w testach biegłości    

prof. dr hab. Rajmund S. Dybczyński
Halina Polkowska-Motrenko, Ewelina Chajduk,
Bożena Danko, Marta Pyszynska   
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej   
Warszawa   

 

 

GBC Polska    

mgr inż. Mariusz Szkolmowski   
GBC Polska   
Warszawa   

 

 

Kwestie standaryzacji oznaczania dioksyn i dioksynopodobnych PCB    

dr hab. inż. Adam Grochowalski, prof. PK   
Politechnika Krakowska   
Kraków   

 

 

Standaryzacja i jakość wyników oznaczania pierwiastków w wyodrębnionych fazach geochemicznych z próbek środowiskowych z zastosowaniem ekstrakcji sekwencyjnej    

dr hab. Ryszard Dobrowolski, Agnieszka Mróz   
UMCS   
Lublin   

 

 

Dlaczego badamy platynowce w próbkach środowiskowych?    

dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz, prof. UwB   
Uniwersytet w Białymstoku   
Białystok   

 

 

Wręczenie nagrody za najlepszą pracę doktorską ze spektrometrii analitycznej przez członków Komitetu Chemii Analitycznej PAN    

 

 

 

Nowe przepływowe metody oznaczania platynowcow wykorzystujące biosorpcję i zjawisko chemiluminescencji    

dr Julita Malejko   
Uniwersytet w Białymstoku   
Białystok   

 

 

Atrakcje:
1. Wycieczka do Bazyliki Licheńskiej
2. Wycieczka statkiem po jeziorze    

 

 

 

Zastosowanie spektrometrii mas w badaniach antydopingowych: czyli o procedurach znormalizowanych i Mistrzostwach Europy w Piłce Nożnej Euro '2012'    

prof. dr hab. Ewa Bulska   
Uniwersytet Warszawski    
Warszawa   

 

 

Advancements in Laser Ablation ICP-MS and LIBS; from Nanosecond to Femtoseconds    

R.E. Russo, PhD   
Lawrence Berkeley National Laboratory   
Berkeley, CA   

 

 

Techniki elektromigracyjne - książka roku Wydawnictwa MALAMUT - NOWA KSIĄŻKA pod redakcją prof. Bogusława Buszewskiego    

   
   
   

 

 

Rola materiałów odniesienia w sterowaniu jakością wyników    

dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz, prof. UwB   
Uniwersytet w Białymstoku   
Białystok   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Jakość wyników specjacyjnego oznaczania pierwiastków techniką HPLC-ICP-MS    

prof. dr hab. Danuta Barałkiewicz
Izabela Komorowicz, Barbara Pikosz, Magdalena Belter   
UAM   
Poznań   

 

 

Rola i znaczenie materii organicznej gleb    

dr Przemysław Kosobucki
Bogusław Buszewski    
Wydział Chemii UMK   
Toruń   

 

 

Sposób oceny niepewności przygotowania próbki do badań w laboratorium    

dr Waldemar Korol
Jolanta Rubaj, Grażyna Bielecka, Sławomir Walczyński   
Krajowe Laboratorium Pasz   
Lublin   

 

 

Warsztaty aparaturowe (rotacyjne zajęcia w podgrupach)    

 

 

      

Rozwiązania firmy Foss w zakresie analizy chemicznej; demonstracja aparatu do analizy Kjeldahla    

FOSS   
   
   

 

      

Najnowsze rozwiązania w technice wagowej i filtracyjnej    

Sartorius   
   
   

 

      

Nowe systemy do oznaczania rtęci    

Testchem   
   
   

 

 

Standaryzacja testów laboratoryjnych stosowanych do kontroli ilości wymywanych metali z materiałów kontaktujących się z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi    

mgr inż. Dorota Święcicka, dr Sławomir Garboś   
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
Państwowy Zakład Higieny   
Warszawa   

 

 

Winter Conference on Plasma Spectrochemistry, Tucson USA European Winter Conference on Plasma Spectrochemistry, Kraków    

dr hab. Stanisław Walas   
Uniwersytet Jagielloński   
Kraków   

 

 

Nowości MALAMUTA czyli nie tylko "Analityką" MALAMUT żyje    

dr Piotr Bieńkowski   
   
Warszawa   

 

 

ANALITYKA OD PODSTAW    

   
   
   

 

 

Porównania międzylaboratoryjne - jak je organizować i dlaczego warto...    

mgr inż. Agnieszka Kalarus, ekspert techniczny PCA
Justyna Dziewońska   
Ferrocarbo   
Kraków   

 

 

Dobór i optymalizacja warunków rozdzielania w GC i HPLC    

prof. dr hab. Waldemar Wardencki   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

 

 

Jak zwiększyć pewność w szacowaniu niepewności?    

dr hab. inż. Piotr Konieczka   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

 

 

Problemy analityczne związane z atestacją materiału na certyfikowany materiał odniesienia miedzi wysokiej czystości    

dr inż. Ewa Szmyd
H. Matusiak, M. Kupczyk, B. Bolibrzuch   
Instytut Metali Nieżelaznych   
Gliwice   

 

Problemy analityczne związane z atestacją materiału na certyfikowany materiał odniesienia miedzi wysokiej czystości

E. Szmyd, H. Matusiak, M. Kupczyk, B. Bolibrzuch

Zakład Chemii Analitycznej

Instytut Metali Nieżelaznych, 44-100 Gliwice, ul. Sowińskiego 5

Wysokie wymagania dotyczące badania czystości miedzi katodowej wynikają ze znacznego wpływu zanieczyszczeń na własności fizykochemiczne miedzi. Poziom zanieczyszczeń dla gatunku miedzi Cu-CATH-1, przeznaczonej do produkcji miedzi o wysokiej przewodności, podaje norma PN-EN 1978:2000 "Miedź i stopy miedzi. Katody miedziane". Norma określa dopuszczalne poziomy zawartości 18 zanieczyszczeń a dla niektórych grup pierwiastków także dopuszczalne wartości sumy zanieczyszczeń. Londyńska Giełda Metali (LME) podaje dodatkowe wymagania dla metod, którymi wykonuje się badania katod. Dla pierwiastków takich jak: Bi, Se, Te, As, Pb i Sb, oprócz przywołania normy, podaje także bardzo ostre wymagania dotyczące czułości metod stosowanych do analizy (LOQ 0,1 ppm). Z powyższych względów, dla bieżącej kontroli rutynowych analiz produkowanej miedzi pożądane jest posiadanie certyfikowanego materiału odniesienia (CRM) o zawartościach zanieczyszczeń odpowiadających granicznym wymaganiom normy i LME. Metoda optycznej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w łuku prądu stałego jest jedną z nielicznych technik, które umożliwiają szybką wielopierwiastkową analizę miedzi spełniającej pod względem czułości wymagania normy i LME. Analizę wykonuje się z próbki o masie ~0,3 g-0,5 g. Do kalibracji spektrometru i do kontroli rutynowych analiz wymagane jest stosowanie wzorca o tej samej masie i postaci.

W 2010 r. Instytut Metali Nieżelaznych opracował certyfikowany materiał odniesienia miedzi wysokiej czystości, (IMN-001), w formie walców o średnicy 3 mm i wysokości 5 mm (m=0,31 g). Wytworzony wzorzec, pod względem składu chemicznego, dokładności oznaczonych zanieczyszczeń spełnia wymagania laboratoriów wykonujących analizy miedzi.

W certyfikacji materiału na CRM wzięły udział 2 laboratoria zagraniczne (Sargam; Indie i Shiva; USA), 2 laboratoria krajowe oraz wszystkie pracownie Zakładu Chemii Analitycznej. Do atestacji w pracowniach Zakładu Chemii Analitycznej zastosowano techniki: optycznej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (także w połączeniu z systemem generacji wodorków) i iskrze niskowoltowej, absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją w płomieniu i piecu grafitowym, absorpcji w podczerwieni i metodę spektrofotometryczną. Ponadto stosowano różne sposoby wzbogacania pierwiastków: takie jak współstrącenie z wodorotlenkiem żelaza(III), współstrącenie z wodorotlenkiem cyrkonu(IV) oraz oddzielanie matrycy przez elektrolizę.

Poprawność procesu certyfikacji potwierdzono techniką AES-ICP przez wyznaczenie krzywych kalibracyjnych na bazie dwóch serii certyfikowanych materiałów odniesienia dla miedzi o podwyższonej czystości (serie CP i CF) i wytworzonego wzorca IMN-001.

 

 

Prezentowanie wyników badań - wybrane błędy prezentacji    

dr hab. Stanisław Walas   
Uniwersytet Jagielloński   
Kraków   

 

 

Spektrometria mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną od podstaw czyli ICP MS dla praktyków    

prof. dr hab. Ewa Bulska   
Uniwersytet Warszawski   
Warszawa   

 

STATYSTYKA Ślesin 2012

Liczba wykładów: 24
Dla 17 wykładów zamieszczono streszczenia.
Dla 1 wykładów zamieszczono pełne wersje referatów.
Łączny czas trwania wykładów: 14 godzin i 10 minut.

Liczba warsztatów: 3.
Łączny czas trwania warsztatów: 3 godziny

 

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
msedu
Aplikacje
Instalacja
Serwis
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
zakopane 2018
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt