O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE MSEdu APLIKACJE INSTALACJA SERWIS KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA Zakopane 2018 Wyprzedaż

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

SYMPOZJA, SEMINARIA I WARSZTATY ANALITYCZNE organizowane przez MS Spektrum

 lista sympozjów

Ślesin 2012   14 maja 2012 - 16 maja 2012

Standaryzacja pomiarów analitycznych - potrzeba czy konieczność?

 

relacja zdjęciowa
       


 

 

Otwarcie Sympozjum    

 

 

 

Zielona Chromatografia    

prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik
Justyna Płotka, Marek Tobiszewski,
Anna Sulej, Tomasz Chmiel   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

 

 

Ostatnie osiągnięcia w dziedzinie metod definitywnych opartych na RNAA i ich zastosowanie do certyfikacji materiałów odniesienia i kontroli wartości przypisanych w testach biegłości    

prof. dr hab. Rajmund S. Dybczyński
Halina Polkowska-Motrenko, Ewelina Chajduk,
Bożena Danko, Marta Pyszynska   
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej   
Warszawa   

 

 

GBC Polska    

mgr inż. Mariusz Szkolmowski   
GBC Polska   
Warszawa   

 

 

Kwestie standaryzacji oznaczania dioksyn i dioksynopodobnych PCB    

dr hab. inż. Adam Grochowalski, prof. PK   
Politechnika Krakowska   
Kraków   

 

 

Standaryzacja i jakość wyników oznaczania pierwiastków w wyodrębnionych fazach geochemicznych z próbek środowiskowych z zastosowaniem ekstrakcji sekwencyjnej    

dr hab. Ryszard Dobrowolski, Agnieszka Mróz   
UMCS   
Lublin   

 

 

Dlaczego badamy platynowce w próbkach środowiskowych?    

dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz, prof. UwB   
Uniwersytet w Białymstoku   
Białystok   

 

 

Wręczenie nagrody za najlepszą pracę doktorską ze spektrometrii analitycznej przez członków Komitetu Chemii Analitycznej PAN    

 

 

 

Nowe przepływowe metody oznaczania platynowcow wykorzystujące biosorpcję i zjawisko chemiluminescencji    

dr Julita Malejko   
Uniwersytet w Białymstoku   
Białystok   

 

 

Atrakcje:
1. Wycieczka do Bazyliki Licheńskiej
2. Wycieczka statkiem po jeziorze    

 

 

 

Zastosowanie spektrometrii mas w badaniach antydopingowych: czyli o procedurach znormalizowanych i Mistrzostwach Europy w Piłce Nożnej Euro '2012'    

prof. dr hab. Ewa Bulska   
Uniwersytet Warszawski    
Warszawa   

 

 

Advancements in Laser Ablation ICP-MS and LIBS; from Nanosecond to Femtoseconds    

R.E. Russo, PhD   
Lawrence Berkeley National Laboratory   
Berkeley, CA   

 

 

Techniki elektromigracyjne - książka roku Wydawnictwa MALAMUT - NOWA KSIĄŻKA pod redakcją prof. Bogusława Buszewskiego    

   
   
   

 

 

Rola materiałów odniesienia w sterowaniu jakością wyników    

dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz, prof. UwB   
Uniwersytet w Białymstoku   
Białystok   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Jakość wyników specjacyjnego oznaczania pierwiastków techniką HPLC-ICP-MS    

prof. dr hab. Danuta Barałkiewicz
Izabela Komorowicz, Barbara Pikosz, Magdalena Belter   
UAM   
Poznań   

 

 

Rola i znaczenie materii organicznej gleb    

dr Przemysław Kosobucki
Bogusław Buszewski    
Wydział Chemii UMK   
Toruń   

 

 

Sposób oceny niepewności przygotowania próbki do badań w laboratorium    

dr Waldemar Korol
Jolanta Rubaj, Grażyna Bielecka, Sławomir Walczyński   
Krajowe Laboratorium Pasz   
Lublin   

 

 

Warsztaty aparaturowe (rotacyjne zajęcia w podgrupach)    

 

 

      

Rozwiązania firmy Foss w zakresie analizy chemicznej; demonstracja aparatu do analizy Kjeldahla    

FOSS   
   
   

 

      

Najnowsze rozwiązania w technice wagowej i filtracyjnej    

Sartorius   
   
   

 

      

Nowe systemy do oznaczania rtęci    

Testchem   
   
   

 

 

Standaryzacja testów laboratoryjnych stosowanych do kontroli ilości wymywanych metali z materiałów kontaktujących się z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi    

mgr inż. Dorota Święcicka, dr Sławomir Garboś   
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
Państwowy Zakład Higieny   
Warszawa   

 

STANDARYZACJA TESTÓW LABORATORYJNYCH STOSOWANYCH DO KONTROLI ILOŚCI WYMYWANYCH METALI Z MATERIAŁÓW KONTAKTUJĄCYCH SIĘ Z WODĄ PRZEZNACZONĄ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

mgr inż. Dorota Święcicka, dr Sławomir Garboś

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, Zakład Higieny Komunalnej, 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24, e-mail: sgarbos@pzh.gov.pl

W Zakładzie Higieny Komunalnej NIZP-PZH prowadzone są badania testowe mające na celu identyfikację i ilościowe oznaczenie metali wymywanych do wód testowych z różnych urządzeń i materiałów.

Stosowanie materiałów służących do budowy wewnętrznych instalacji wodociągowych oraz wytwarzania armatury używanej do czerpania wody może być związane ze zwiększeniem zawartości szeregu metali w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Ustalenie wpływu tego typu materiałów na jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ma duże znaczenie ze względu na konieczność określenia ich ewentualnego negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów. W związku z tym celowym jest badanie stężeń szeregu metali w wodzie pozostającej w kontakcie z ww. materiałami za pomocą zunifikowanych testów w połączeniu z odpowiednio czułymi metodami spektrometrii atomowej: GF-AAS, FAAS, ICP-OES i ICP-MS.

Podczas wykładu przedstawiony zostanie schemat opracowanego testu laboratoryjnego stosowanego do badania poziomów wymywanych stężeń miedzi z rur miedzianych służących do budowy instalacji wewnętrznych w mieszkaniach/posesjach. Oznaczenia miedzi w próbkach wód testowych po kontakcie z rurami miedzianymi prowadzono z wykorzystaniem metody opartej na technice ICP-OES. Opracowanie zunifikowanego schematu testu laboratoryjnego wykorzystującego wody testowe o określonym składzie było poprzedzone wnikliwym zbadaniem wpływu szeregu parametrów chemicznych i fizykochemicznych na efektywność wymywania tego pierwiastka z rur miedzianych. Zunifikowanie schematu testu laboratoryjnego pozwoliło na prowadzenie porównywalnych badań tego typu materiałów i możliwość ewentualnego wyeliminowania z rynku rur miedzianych, z których wymywane są ponadnormatywne ilości Cu.

Zastosowanie węgla aktywnego modyfikowanego związkami srebra we wkładach filtracyjnych systemów filtrów dzbankowych może być potencjalnym źródłem zanieczyszczenia srebrem wody przeznaczonej do spożycia. Tego typu filtry są stosunkowo często stosowane, zwłaszcza w Polsce, ze względu na fakt, że jakość dostarczanej wody wodociągowej jest często krytycznie oceniana przez konsumentów - głównie ze względu na jej właściwości organoleptyczne. Podczas wykładu zostanie przedstawiona procedura testowa służąca do określenia ilości wymywanego srebra podczas pełnych cykli eksploatacji systemów filtrów dzbankowych. Badania ilości wymywanego srebra były wykonane zgodnie z Brytyjską Normą BS 8427:2004, określającą wymagania w odniesieniu do charakterystyki działania stosowanych filtrów do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia w warunkach domowych. Zaproponowano istotną modyfikację w zakresie pobierania próbki złożonej. Oznaczenia srebra w próbkach wody testowej po przepuszczeniu przez wkłady filtracyjne prowadzono z wykorzystaniem spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej.

Wdrożenie Brytyjskiej Normy BS 8427:2004 określającej wymagania w odniesieniu do charakterystyki działania stosowanych filtrów do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia w warunkach domowych, powiązane było z zastosowaniem zunifikowanej wody testowej, co pozwoliło na bezpośrednie porównanie ilości wymywanego srebra z różnych typów systemów filtrów dzbankowych. Zunifikowanie sposobu badania zawartości wymywanego srebra z systemów filtrów dzbankowych zawierających wkłady węglowe modyfikowane związkami srebra pozwoli na usprawnienie procesu dopuszczania do stosowania ww. produktów w Polsce.

 

 

Winter Conference on Plasma Spectrochemistry, Tucson USA European Winter Conference on Plasma Spectrochemistry, Kraków    

dr hab. Stanisław Walas   
Uniwersytet Jagielloński   
Kraków   

 

 

Nowości MALAMUTA czyli nie tylko "Analityką" MALAMUT żyje    

dr Piotr Bieńkowski   
   
Warszawa   

 

 

ANALITYKA OD PODSTAW    

   
   
   

 

 

Porównania międzylaboratoryjne - jak je organizować i dlaczego warto...    

mgr inż. Agnieszka Kalarus, ekspert techniczny PCA
Justyna Dziewońska   
Ferrocarbo   
Kraków   

 

 

Dobór i optymalizacja warunków rozdzielania w GC i HPLC    

prof. dr hab. Waldemar Wardencki   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

 

 

Jak zwiększyć pewność w szacowaniu niepewności?    

dr hab. inż. Piotr Konieczka   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

 

 

Problemy analityczne związane z atestacją materiału na certyfikowany materiał odniesienia miedzi wysokiej czystości    

dr inż. Ewa Szmyd
H. Matusiak, M. Kupczyk, B. Bolibrzuch   
Instytut Metali Nieżelaznych   
Gliwice   

 

 

Prezentowanie wyników badań - wybrane błędy prezentacji    

dr hab. Stanisław Walas   
Uniwersytet Jagielloński   
Kraków   

 

 

Spektrometria mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną od podstaw czyli ICP MS dla praktyków    

prof. dr hab. Ewa Bulska   
Uniwersytet Warszawski   
Warszawa   

 

STATYSTYKA Ślesin 2012

Liczba wykładów: 24
Dla 17 wykładów zamieszczono streszczenia.
Dla 1 wykładów zamieszczono pełne wersje referatów.
Łączny czas trwania wykładów: 14 godzin i 10 minut.

Liczba warsztatów: 3.
Łączny czas trwania warsztatów: 3 godziny

 

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
msedu
Aplikacje
Instalacja
Serwis
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
zakopane 2018
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt