O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE MSEdu APLIKACJE INSTALACJA SERWIS KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA Zakopane 2018 Wyprzedaż

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

SYMPOZJA, SEMINARIA I WARSZTATY ANALITYCZNE organizowane przez MS Spektrum

 lista sympozjów

Ślesin 2012   14 maja 2012 - 16 maja 2012

Standaryzacja pomiarów analitycznych - potrzeba czy konieczność?

 

relacja zdjęciowa
       


 

 

Otwarcie Sympozjum    

 

 

 

Zielona Chromatografia    

prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik
Justyna Płotka, Marek Tobiszewski,
Anna Sulej, Tomasz Chmiel   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

 

 

Ostatnie osiągnięcia w dziedzinie metod definitywnych opartych na RNAA i ich zastosowanie do certyfikacji materiałów odniesienia i kontroli wartości przypisanych w testach biegłości    

prof. dr hab. Rajmund S. Dybczyński
Halina Polkowska-Motrenko, Ewelina Chajduk,
Bożena Danko, Marta Pyszynska   
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej   
Warszawa   

 

 

GBC Polska    

mgr inż. Mariusz Szkolmowski   
GBC Polska   
Warszawa   

 

 

Kwestie standaryzacji oznaczania dioksyn i dioksynopodobnych PCB    

dr hab. inż. Adam Grochowalski, prof. PK   
Politechnika Krakowska   
Kraków   

 

 

Standaryzacja i jakość wyników oznaczania pierwiastków w wyodrębnionych fazach geochemicznych z próbek środowiskowych z zastosowaniem ekstrakcji sekwencyjnej    

dr hab. Ryszard Dobrowolski, Agnieszka Mróz   
UMCS   
Lublin   

 

Standaryzacja i jakość wyników oznaczania pierwiastków w wyodrębnionych fazach geochemicznych z próbek środowiskowych z zastosowaniem ekstrakcji sekwencyjnej

R. Dobrowolski, A. Mróz

Zakład Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej, Wydział Chemii,

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,

pl. M. Curie-Skłodowskiej 3, 20-031
Lublin

Selektywność ekstrakcji sekwencyjnej pierwiastków z próbek środowiskowych jest ograniczona ze względu na złożony skład geochemiczny tych materiałów, a także brak selektywnych ekstrahentów, za pomocą których wydziela się daną frakcję. W analizie frakcjonowania metali z próbek środowiskowych stosowane są różne procedury analityczne wydzielania metali związanych z poszczególnymi fazami chemicznymi. Schematy ekstrakcji sekwencyjnych różnią się zarówno warunkami ich prowadzenia, jak i stosowanymi ekstrahentami. Najczęściej stosowanymi w praktyce metodami ekstrakcji sekwencyjnej w odniesieniu do próbek środowiskowych jest pięcioetapowa procedura Tessiera i trzyetapowa standardowa procedura BCR (zaproponowana przez The European Community's Bureau of References). Do kontroli jakości wyników oznaczania pierwiastków śladowych w poszczególnych frakcjach powinny być zastosowanie certyfikowane materiały odniesienia. Należy stwierdzić, że jest chroniczny brak takich materiałów, BCR wyprodukował jedyny dostępny w chwili obecnej certyfikowany materiał odniesienia do ekstrakcji sekwencyjnej, znany pod symbolem BCR-701. Jego zastosowanie jest ograniczone do kontroli ekstrakcji sekwencyjnej Cd, Cr, Cu, ni i Zn z osadów rzecznych. Zarówno skład matrycowy, jak i stopień rozdrobnienia gleb, kompostów, osadów komunalnych są inne, dlatego zasadność jego zastosowania do kontroli ekstrakcji sekwencyjnej dla tych materiałów jest więcej niż wątpliwa.

Ważnym etapem analizy w ekstrakcji sekwencyjnej jest ilościowe oznaczenie metali w otrzymanych ekstraktach. Wykorzystuje się do tego celu różne, najczęściej powszechnie dostępne techniki instrumentalne, często bez uwzględnienia silnych efektów interferencyjnych powodowanych złożonym składem chemicznym poszczególnych faz ekstrakcyjnych czy choćby samego ektrahenta. Dlatego też konieczna jest standaryzacja pomiarów w procedurach ekstrakcji sekwencyjnej.

Ekstrakcja sekwencyjna materiałów środowiskowych, mimo wielu problemów związanych z niewystarczającą selektywnością ekstrahentów, wpływem warunków wybranej metody analitycznej na wyniki procesu, readsorpcją analitów i migracją oznaczanych metali pomiędzy wyodrębnianymi fazami, pozwala na zrozumienie zachowania jonów metali w próbkach środowiskowych i uzyskanie wielu cennych danych umożliwiających ocenę mobilności, biodostępności metali czy ryzyka zanieczyszczenia środowiska.

W niniejszym referacie będzie przedstawiony przegląd metod ekstrakcji sekwencyjnej opisanych w literaturze pod kątem potrzeby ich standaryzacji. Dlatego też będą szczegółowo omówione czynniki wpływające na proces ekstrakcji. Będzie zwrócona szczególna uwaga na określenie wpływu sposobu przygotowania badanych materiałów na wynik oznaczeń ekstrakcyjnych oraz na problemy metodyczne bezpośredniego oznaczania pierwiastków śladowych w danej frakcji przy zastosowaniu określonego ekstrahenta i techniki pomiarowej.

 

 

Dlaczego badamy platynowce w próbkach środowiskowych?    

dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz, prof. UwB   
Uniwersytet w Białymstoku   
Białystok   

 

 

Wręczenie nagrody za najlepszą pracę doktorską ze spektrometrii analitycznej przez członków Komitetu Chemii Analitycznej PAN    

 

 

 

Nowe przepływowe metody oznaczania platynowcow wykorzystujące biosorpcję i zjawisko chemiluminescencji    

dr Julita Malejko   
Uniwersytet w Białymstoku   
Białystok   

 

 

Atrakcje:
1. Wycieczka do Bazyliki Licheńskiej
2. Wycieczka statkiem po jeziorze    

 

 

 

Zastosowanie spektrometrii mas w badaniach antydopingowych: czyli o procedurach znormalizowanych i Mistrzostwach Europy w Piłce Nożnej Euro '2012'    

prof. dr hab. Ewa Bulska   
Uniwersytet Warszawski    
Warszawa   

 

 

Advancements in Laser Ablation ICP-MS and LIBS; from Nanosecond to Femtoseconds    

R.E. Russo, PhD   
Lawrence Berkeley National Laboratory   
Berkeley, CA   

 

 

Techniki elektromigracyjne - książka roku Wydawnictwa MALAMUT - NOWA KSIĄŻKA pod redakcją prof. Bogusława Buszewskiego    

   
   
   

 

 

Rola materiałów odniesienia w sterowaniu jakością wyników    

dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz, prof. UwB   
Uniwersytet w Białymstoku   
Białystok   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Jakość wyników specjacyjnego oznaczania pierwiastków techniką HPLC-ICP-MS    

prof. dr hab. Danuta Barałkiewicz
Izabela Komorowicz, Barbara Pikosz, Magdalena Belter   
UAM   
Poznań   

 

 

Rola i znaczenie materii organicznej gleb    

dr Przemysław Kosobucki
Bogusław Buszewski    
Wydział Chemii UMK   
Toruń   

 

 

Sposób oceny niepewności przygotowania próbki do badań w laboratorium    

dr Waldemar Korol
Jolanta Rubaj, Grażyna Bielecka, Sławomir Walczyński   
Krajowe Laboratorium Pasz   
Lublin   

 

 

Warsztaty aparaturowe (rotacyjne zajęcia w podgrupach)    

 

 

      

Rozwiązania firmy Foss w zakresie analizy chemicznej; demonstracja aparatu do analizy Kjeldahla    

FOSS   
   
   

 

      

Najnowsze rozwiązania w technice wagowej i filtracyjnej    

Sartorius   
   
   

 

      

Nowe systemy do oznaczania rtęci    

Testchem   
   
   

 

 

Standaryzacja testów laboratoryjnych stosowanych do kontroli ilości wymywanych metali z materiałów kontaktujących się z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi    

mgr inż. Dorota Święcicka, dr Sławomir Garboś   
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
Państwowy Zakład Higieny   
Warszawa   

 

 

Winter Conference on Plasma Spectrochemistry, Tucson USA European Winter Conference on Plasma Spectrochemistry, Kraków    

dr hab. Stanisław Walas   
Uniwersytet Jagielloński   
Kraków   

 

 

Nowości MALAMUTA czyli nie tylko "Analityką" MALAMUT żyje    

dr Piotr Bieńkowski   
   
Warszawa   

 

 

ANALITYKA OD PODSTAW    

   
   
   

 

 

Porównania międzylaboratoryjne - jak je organizować i dlaczego warto...    

mgr inż. Agnieszka Kalarus, ekspert techniczny PCA
Justyna Dziewońska   
Ferrocarbo   
Kraków   

 

 

Dobór i optymalizacja warunków rozdzielania w GC i HPLC    

prof. dr hab. Waldemar Wardencki   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

 

 

Jak zwiększyć pewność w szacowaniu niepewności?    

dr hab. inż. Piotr Konieczka   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

 

 

Problemy analityczne związane z atestacją materiału na certyfikowany materiał odniesienia miedzi wysokiej czystości    

dr inż. Ewa Szmyd
H. Matusiak, M. Kupczyk, B. Bolibrzuch   
Instytut Metali Nieżelaznych   
Gliwice   

 

 

Prezentowanie wyników badań - wybrane błędy prezentacji    

dr hab. Stanisław Walas   
Uniwersytet Jagielloński   
Kraków   

 

 

Spektrometria mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną od podstaw czyli ICP MS dla praktyków    

prof. dr hab. Ewa Bulska   
Uniwersytet Warszawski   
Warszawa   

 

STATYSTYKA Ślesin 2012

Liczba wykładów: 24
Dla 17 wykładów zamieszczono streszczenia.
Dla 1 wykładów zamieszczono pełne wersje referatów.
Łączny czas trwania wykładów: 14 godzin i 10 minut.

Liczba warsztatów: 3.
Łączny czas trwania warsztatów: 3 godziny

 

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
msedu
Aplikacje
Instalacja
Serwis
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
zakopane 2018
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt