O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE MSEdu APLIKACJE INSTALACJA SERWIS KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA Zakopane 2018 Wyprzedaż

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

SYMPOZJA, SEMINARIA I WARSZTATY ANALITYCZNE organizowane przez MS Spektrum

 lista sympozjów

Ślesin 2011   15 maja 2011 - 18 maja 2011

Chemia żywi, ubiera, chroni

 

relacja zdjęciowa
       


 

 

Otwarcie Sympozjum    

 

 

 

Chemiczne sekrety miodu    

prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

 

 

Bezpośrednia analiza pierwiastkowa próbek stałych metodą LA ICP-MS: możliwości i ograniczenia    

prof. dr hab. Ewa Bulska   
Uniwersytet Warszawski   
Warszawa   

 

 

GBC Polska    

mgr inż. Mariusz Szkolmowski   
GBC Polska   
Warszawa   

 

 

Żywność wygodna, żywność funkcjonalna, dietetyczne środki spożywcze - trendy i wyzwania w analityce    

prof. dr hab. Wiesław Żyrnicki   
Politechnika Wrocławska   
Wrocław   

 

 

Techniki LA-ICP-TOF-MS i TOF-SIMS w badaniach kryminalistycznych    

prof. dr hab. Andrzej Parczewski
dr hab. Iwona Szynkowska, prof. PŁ   
   
   

 

 

Promieniotwórczość w lecznictwie - w stronę sterylizacji radiacyjnej    

prof. dr hab. Barbara Marciniec   
UM   
Poznań   

 

 

Wręczenie nagrody za najlepszą pracę doktorską ze spektrometrii analitycznej przez członków Komitetu Chemii Analitycznej PAN    

 

 

 

Wpływ sterylizacji radiacyjnej na niektóre antybiotyki pochodne 1-fenylopropan-1-olu w fazie stałej    

dr Maciej Stawny   
UM   
Poznań   

 

 

Atrakcje:
 Wycieczka do Bazyliki Licheńskiej
 Mistrzostwa w kręglach o puchar GBC
 Jak zostać geniuszem - warsztaty jak wyzwolić umysł    

 

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Kwestie ultraselektywności w oznaczaniu śladów zwiazków organicznych technikami GC-MS    

dr hab. inż. Adam Grochowalski, prof. PK   
Politechnika Krakowska   
Kraków   

 

 

Tajemnice FAAS, czyli oznaczanie ołowiu w benzynie    

dr Zofia Kowalewska   
OBR   
Płock   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Badania biegłości w zakresie oznaczania składników mineralnych w paszach metodą AAS - przykłady wykorzystania wyników    

dr Waldemar Korol   
Krajowe Laboratorium Pasz   
Lublin   

 

Przedstawiono wyniki wieloletnich badań biegłości (PT) w zakresie oznaczania składników mineralnych w paszach i możliwości ich praktycznego wykorzystania. W latach 2004-2010 w Instytucie Zootechniki Państwowym Instytucie Badawczym, Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie przeprowadzono 9 PT w zakresie oznaczania makroelementów (Ca, Mg, Na, K), mikroelementów (Fe, Mn, Zn, Cu, Se) i pierwiastków toksycznych (As, Cd, Pb) w paszach metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej z wykorzystaniem techniki płomieniowej FAAS, bezpłomieniowej GFAAS i generowania wodorków HGAAS. Ponadto przeprowadzono 5 PT w zakresie oceny homogeniczności produktów paszowych, m.in. na podstawie badania zawartości Ca, Zn i Cu techniką FAAS w próbkach seryjnych pobranych z partii ocenianej paszy.
PT były zorganizowane i przeprowadzone zgodnie z Przewodnikiem ISO/IEC 43-1 a w roku 2010 zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17043:2010. W każdym PT uczestniczyło od 10 do 26 laboratoriów, średnio 19 laboratoriów, głównie laboratoria upoważnione do badań pasz w ramach urzędowego nadzoru (ZHW). Badano materiały paszowe, mieszanki paszowe pełnoporcjowe i uzupełniające oraz premiksy paszowe o zróżnicowanych matrycach (28 matryc), pozyskanych od producentów pasz. W przypadku mieszanek paszowych i premiksów oceniano ich homogeniczność zgodnie z zalecanymi procedurami (ISO/IEC 17043, FAPAS). Po odrzuceniu wyników odbiegających (test Grubbsa) obliczano wartości przypisane (średnia, mediana) i odchylenia standardowe. Stosowano następujące wskaźniki oceny PT i laboratoriów uczestniczących: wskaźnik Horwitz'a (Horrat, H) jako stosunek SD z PT do docelowego odchylenia standardowego [sigma] (H = SD/[sigma]) i wskaźnik z. W ostatnich PT obliczono również liczbę En i wskaźnik zeta-score, użyteczne do oceny wyniku laboratorium w przypadku niezadowalających wartości wskaźnika z (|z| 3~5). Wyniki PT zostały wykorzystane do:
- oceny kompetencji laboratoriów ZHW. Uzyskano zadowalające wartości wskaźnika H (0,5< H< 2) jako miary precyzji PT. Wyniki potwierdziły wysoką jakość pracy krajowych laboratoriów urzędowego nadzoru paszowego, porównywalną do jakości prezentowanej przez laboratoria niemieckie i węgierskie;
- szacowania niepewności metody przez uczestniczące w PT laboratorium na podstawie podejścia doświadczalnego z wykorzystaniem obciążenia (bias) obliczonego z PT;
- opracowania założeń jednolitego systemu szacowania niepewności na podstawie wyników laboratoriów urzędowego nadzoru uczestniczących w PT i budowy spójnego systemu interpretacji wyników w ramach urzędowej kontroli zgodnie z EA-04/16 (U = 2 x SD);
- oceny możliwości spełnienia wymagań w zakresie dopuszczalnych tolerancji mineralnych składników pokarmowych i dodatków paszowych określonych w rozporządzeniu PEiR nr 767/2009, zał. IV. W wyniku oceny wymagań przez laboratoria referencyjne UE, m.in. na podstawie prezentowanych wyników PT, skorygowano wymagania wydając rozporządzenie Komisji nr 939/2010;
- szacowania niepewności pobierania próbek pasz i jej wykorzystanie jako składowej budżetu niepewności metody (na podstawie wyników PT w zakresie badania homogeniczności).

Pełna wersja referatu:   593 Kb

   

 

 

Oznaczanie wybranych platynowców metodą GF AAS z wykorzystaniem techniki dozowania po ich wzbogaceniu na adsorbentach hybrydowych    

dr hab. Ryszard Dobrowolski   
UMCS   
Lublin   

 

 

Zastosowanie detektora ICP-MS w śladowej analizie nieorganicznej    

prof. dr hab. Danuta Barałkiewicz   
UAM   
Poznań   

 

 

Warsztaty (zajęcia rotacyjne w podgrupach)    

 

 

      

Pokaz chromatografu cieczowego firmy Dynamic Extractions    

Grahame Mowatt   
Dynamic Extractions   
   

 

      

BWB - pokaz fotometru płomieniowego    

   
GBC Polska   
Warszawa   

 

      

Labindex - zawartość wody w alkoholach, mleku, benzynie metodą Karla-Fischera    

   
LABINDEX   
Warszawa   

 

 

Nowe trendy rozwoju w biotechnologii i mechatronice    

Magdalena Mikołajczyk   
Sartorius Stedim   
Kostrzyń Wlkp.   

 

 

Kapusta - głowa … pełna    

dr hab. inż. Piotr Konieczka   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

 

 

Oznaczanie Hg w żywności przy wykorzystaniu analizatora rtęci    

inż. Mitsuaki Noda   
   
Japonia   

 

 

The Cult    

prof. dr hab. Jerzy Silberring   
Akademia Górniczo-Hutnicza
Katedra Biochemii i Neurobiologii   
Kraków   

 

 

ANALITYKA OD PODSTAW    

   
   
   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Wymagania dotyczące badania czynników chemicznych w środowisku pracy w normach europejskich    

dr Marek Dobecki   
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra J. Nofera   
Łódź   

 

 

Jakość kontroli jakości    

dr Piotr Pasławski   
   
Warszawa   

 

 

GC a HPLC - techniki konkurencyjne czy komplementarne?    

prof. dr hab. Waldemar Wardencki   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Kalibracja bez tajemnic    

dr hab. inż. Piotr Konieczka   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

 

 

Bufory i modyfikatory w AAS    

dr Zofia Kowalewska   
OBR   
Płock   

 

 

Spektrometria ICP-MS od podstaw    

prof. dr hab. Ewa Bulska   
Uniwersytet Warszawski   
Warszawa   

 

STATYSTYKA Ślesin 2011

Liczba uczestników: 128.

Liczba wykładów: 23
Dla 16 wykładów zamieszczono streszczenia.
Dla 4 wykładów zamieszczono pełne wersje referatów.
Łączny czas trwania wykładów: 14 godzin i 40 minut.

Liczba warsztatów: 3.
Łączny czas trwania warsztatów: 2 godziny i 15 minut.

 

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
msedu
Aplikacje
Instalacja
Serwis
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
zakopane 2018
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt