O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE MSEdu APLIKACJE INSTALACJA SERWIS KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA Zakopane 2018 Wyprzedaż

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

SYMPOZJA, SEMINARIA I WARSZTATY ANALITYCZNE organizowane przez MS Spektrum

 lista sympozjów

Ślesin 2011   15 maja 2011 - 18 maja 2011

Chemia żywi, ubiera, chroni

 

relacja zdjęciowa
       


 

 

Otwarcie Sympozjum    

 

 

 

Chemiczne sekrety miodu    

prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

 

 

Bezpośrednia analiza pierwiastkowa próbek stałych metodą LA ICP-MS: możliwości i ograniczenia    

prof. dr hab. Ewa Bulska   
Uniwersytet Warszawski   
Warszawa   

 

 

GBC Polska    

mgr inż. Mariusz Szkolmowski   
GBC Polska   
Warszawa   

 

 

Żywność wygodna, żywność funkcjonalna, dietetyczne środki spożywcze - trendy i wyzwania w analityce    

prof. dr hab. Wiesław Żyrnicki   
Politechnika Wrocławska   
Wrocław   

 

 

Techniki LA-ICP-TOF-MS i TOF-SIMS w badaniach kryminalistycznych    

prof. dr hab. Andrzej Parczewski
dr hab. Iwona Szynkowska, prof. PŁ   
   
   

 

 

Promieniotwórczość w lecznictwie - w stronę sterylizacji radiacyjnej    

prof. dr hab. Barbara Marciniec   
UM   
Poznań   

 

 

Wręczenie nagrody za najlepszą pracę doktorską ze spektrometrii analitycznej przez członków Komitetu Chemii Analitycznej PAN    

 

 

 

Wpływ sterylizacji radiacyjnej na niektóre antybiotyki pochodne 1-fenylopropan-1-olu w fazie stałej    

dr Maciej Stawny   
UM   
Poznań   

 

Charakter zmian obserwowanych w lekach poddanych sterylizacji radiacyjnej jest bardzo różny, zależny zarówno od struktury chemicznej jak i dawki, rodzaju oraz warunków zastosowanego promieniowania jonizującego (promienie gamma, beta, wiązka elektronów o wysokiej energii). Bardzo często w obrębie tej samej grupy chemicznej leków występują znaczne różnice w trwałości radiochemicznej, co sprawia, że trwałość radiochemiczna, czyli odporność leków na promieniowanie jonizujące, powinna być określana dla każdego leku indywidualnie, z uwzględnieniem wszystkich parametrów mogących mieć wpływ na przebieg radiolizy.
W niniejszych badaniach określono trwałość radiochemiczną in substantia pięciu antybiotyków pochodnych 1-fenylopropan-1-olu (chloramfenikolu, tiamfenikolu, florfenikolu, palmitynianu chloramfenikolu oraz soli sodowej bursztynianu chloramfenikolu) na działanie wiązki wysokoenergetycznych elektronów z akceleratora (e-beam) w dawkach 25-800 kGy.
Badaniom przyświecał cel poznawczy - polegający na ustaleniu mechanizmu radiodegradacji tej grupy leków oraz aplikacyjny skoncentrowany na ocenie możliwości zastosowania sterylizacji radiacyjnej do ich wyjaławiania i dekontaminacji. Założony cel zrealizowano wykorzystując metody klasyczne (masa, postać, zabarwienie), spektrometryczne (FT-IR, EPR, XRD, MS, UV, NMR), chromatograficzne (TLC, HPLC, HPLC-MS), termiczne (TG/DTG, DSC) i inne (SEM).
Stwierdzono, że w zakresie standardowej dawki sterylizacyjnej (25 kGy) badane pochodne (z wyjątkiem bursztynianu chloramfenikolu) nie wykazywały zmian właściwości fizykochemicznych (poza powstawaniem wolnych rodników), natomiast dawki >= 100 kGy powodowały powstawanie zabarwienia, produktów radiolizy i defektów sieci krystalicznej, a także zmianę temperatury topnienia, skręcalności oraz zawartości. Obserwowane zmiany wykazywały zależności liniowe od dawki promieniowania i były wynikiem procesu radiodegradacji, który przebiegał z różną wydajnością radiolityczną, zgodnie z równaniem reakcji pierwszego rzędu i był złożony z kilku pierwotnych i wtórnych reakcji równoległych przebiegających z różną szybkością i wydajnością. Obserwowano także reakcje uboczne, charakterystyczne dla poszczególnych pochodnych. Dwadzieścia cztery trwałe produkty tych reakcji rozdzielono i oznaczono, a dziewiętnaście z nich zidentyfikowano. Na podstawie wyznaczonych parametrów kinetycznych stwierdzono, że pochodne nitrowe ulegały szybciej radiodegradacji niż pochodne metylosulfonowe, a ich trwałość radiochemiczna malała w następującej kolejności: tiamfenikol > florfenikol > chloramfenikol > palmitynian chloramfenikolu > bursztynian sodowy chloramfenikolu.
Reasumując po raz pierwszy przeprowadzono badania kinetyczne i mechanistyczne radiodegradacji pochodnych estrowych oraz metylosulfonowych 1-fenylopropan-1-olu in substantia. Zaproponowano mechanizm procesu radiodegradacji i określono trwałość radiochemiczną poszczególnych pochodnych, stwierdzając różnice i podobieństwa z metabolizmem i fotodegradacją.

 

 

Atrakcje:
 Wycieczka do Bazyliki Licheńskiej
 Mistrzostwa w kręglach o puchar GBC
 Jak zostać geniuszem - warsztaty jak wyzwolić umysł    

 

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Kwestie ultraselektywności w oznaczaniu śladów zwiazków organicznych technikami GC-MS    

dr hab. inż. Adam Grochowalski, prof. PK   
Politechnika Krakowska   
Kraków   

 

 

Tajemnice FAAS, czyli oznaczanie ołowiu w benzynie    

dr Zofia Kowalewska   
OBR   
Płock   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Badania biegłości w zakresie oznaczania składników mineralnych w paszach metodą AAS - przykłady wykorzystania wyników    

dr Waldemar Korol   
Krajowe Laboratorium Pasz   
Lublin   

 

 

Oznaczanie wybranych platynowców metodą GF AAS z wykorzystaniem techniki dozowania po ich wzbogaceniu na adsorbentach hybrydowych    

dr hab. Ryszard Dobrowolski   
UMCS   
Lublin   

 

 

Zastosowanie detektora ICP-MS w śladowej analizie nieorganicznej    

prof. dr hab. Danuta Barałkiewicz   
UAM   
Poznań   

 

 

Warsztaty (zajęcia rotacyjne w podgrupach)    

 

 

      

Pokaz chromatografu cieczowego firmy Dynamic Extractions    

Grahame Mowatt   
Dynamic Extractions   
   

 

      

BWB - pokaz fotometru płomieniowego    

   
GBC Polska   
Warszawa   

 

      

Labindex - zawartość wody w alkoholach, mleku, benzynie metodą Karla-Fischera    

   
LABINDEX   
Warszawa   

 

 

Nowe trendy rozwoju w biotechnologii i mechatronice    

Magdalena Mikołajczyk   
Sartorius Stedim   
Kostrzyń Wlkp.   

 

 

Kapusta - głowa … pełna    

dr hab. inż. Piotr Konieczka   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

 

 

Oznaczanie Hg w żywności przy wykorzystaniu analizatora rtęci    

inż. Mitsuaki Noda   
   
Japonia   

 

 

The Cult    

prof. dr hab. Jerzy Silberring   
Akademia Górniczo-Hutnicza
Katedra Biochemii i Neurobiologii   
Kraków   

 

 

ANALITYKA OD PODSTAW    

   
   
   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Wymagania dotyczące badania czynników chemicznych w środowisku pracy w normach europejskich    

dr Marek Dobecki   
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra J. Nofera   
Łódź   

 

 

Jakość kontroli jakości    

dr Piotr Pasławski   
   
Warszawa   

 

 

GC a HPLC - techniki konkurencyjne czy komplementarne?    

prof. dr hab. Waldemar Wardencki   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Kalibracja bez tajemnic    

dr hab. inż. Piotr Konieczka   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

 

 

Bufory i modyfikatory w AAS    

dr Zofia Kowalewska   
OBR   
Płock   

 

 

Spektrometria ICP-MS od podstaw    

prof. dr hab. Ewa Bulska   
Uniwersytet Warszawski   
Warszawa   

 

STATYSTYKA Ślesin 2011

Liczba uczestników: 128.

Liczba wykładów: 23
Dla 16 wykładów zamieszczono streszczenia.
Dla 4 wykładów zamieszczono pełne wersje referatów.
Łączny czas trwania wykładów: 14 godzin i 40 minut.

Liczba warsztatów: 3.
Łączny czas trwania warsztatów: 2 godziny i 15 minut.

 

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
msedu
Aplikacje
Instalacja
Serwis
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
zakopane 2018
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt