O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE MSEdu APLIKACJE INSTALACJA SERWIS KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA Zakopane 2018 Wyprzedaż

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

SYMPOZJA, SEMINARIA I WARSZTATY ANALITYCZNE organizowane przez MS Spektrum

 lista sympozjów

Ślesin 2010   17 maja 2010 - 19 maja 2010

Środowisko - zdrowie - żywność

 

relacja zdjęciowa
       


 

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Kontrola profili i zawartości związków bioaktywnych w owocach i warzywach w trakcie procesów przetwarzania    

prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik
Barbara Kusznierewicz
Agnieszka Bartoszek   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

   

dostępna jest pełna wersja referatu

Wybrane przykłady korzyści płynących z zastosowania metod rozdzielczych w analizie śladowej    

prof. dr hab. Rajmund Dybczyński   
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej   
Warszawa   

   

 

GBC Polska    

mgr inż. Mariusz Szkolmowski   
GBC Polska   
Warszawa   

   

dostępna jest pełna wersja referatu

Analiza pierwiastkowa żywności - trendy i wybrane problemy analityczne    

prof. dr hab. Wiesław Żyrnicki
Anna Leśniewicz
Jolanta Borkowska-Burnecka   
Politechnika Wrocławska   
Wrocław   

   

dostępna jest pełna wersja referatu

Składniki mineralne w łańcuchu pokarmowym człowieka: środowisko - suplementy diety    

prof. dr hab. Piotr Szefer   
Akademia Medyczna
Katedra i Zakład Bromatologii   
Gdańsk   

 

Zróżnicowanie zawartości biopierwiastków w obrębie żywności pochodzenia zwierzęcego nie jest tak wyraźne jak w przypadku żywności pochodzenia roślinnego. W warzywach stwierdza się znaczące wahania stężeń pierwiastków zależne od:

 • lokalizacji geograficznej obszaru uprawy i zbioru warzyw i owoców

 • składu geochemicznego gleby stanowiącej źródło składników mineralnych dla uprawianych roślin

 • składu mineralnego wody towarzyszącej podłożu glebowemu, na którym uprawiane są rośliny jadalne

Dostarczanie z żywnością tzw. pierwiastków nieodzownych fizjologicznie zachodzi przy udziale warzyw, zawierających pierwiastki głównie pochodzenia glebowego, produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego i wody pitnej. Takie zróżnicowanie, związane z odmiennym pochodzeniem pierwiastków, może wpływać na biodostępność poszczególnych składników mineralnych, a tym samym decydować o jakości zdrowotnej żywności.
Spośród czynników wpływających na biodostępność można wymienić:

 • wzajemne relacje synergistyczne i antagonistyczne pomiędzy poszczególnymi składnikami mineralnymi pożywienia decydujące w końcowym efekcie o aktywności biologicznej każdego ze współwystępujących w żywności pierwiastków

 • obecność w żywności związków kompleksujących lub chelatujących

 • wpływ obróbki technologicznej żywności prowadzący najczęściej do strat niektórych pierwiastków (10-70%)

Co prawda, organizm może dzięki homeostazie dostosowywać się do nawet bardzo znaczących wahań zawartości składników mineralnych w żywności, to jednak długotrwały nadmiar lub niedomiar może prowadzić do różnych chorób cywilizacyjnych.
Działanie pierwiastków chemicznych zależy m.in. od:

 • ich zawartości w żywności

 • rodzaju pierwiastka

 • formy chemicznej, w jakiej występuje

Dostarczenie organizmowi pierwiastków śladowych we właściwej proporcji i ilości jest możliwe jedynie przy urozmaiconej diecie.
Znaczący deficyt lub nadmiar składników mineralnych będzie natomiast wpływać niekorzystnie na stan zdrowotny konsumenta, przyczyniając się do powstawania tzw. chorób cywilizacyjnych, takich jak np. cukrzyca, miażdżyca i nadciśnienie tętnicze. W przypadku niedoborów mikro- lub makroelementów, które są najczęściej wynikiem niewłaściwej diety, konieczne jest dostarczenie do organizmu deficytowych składników mineralnych w postaci suplementów diety.
Wielkość spożycia składników mineralnych zależy od:

 • zawartości w pożywieniu

 • biodostępności

 • interakcji typu synergicznego i antagonistycznego

 • stanu organizmu i jego wieku

 • stopnia zanieczyszczenia środowiska

W przypadku zanieczyszczenia żywności, obecne w niej metale ciężkie mogą stanowić poważne bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia człowieka, ale także z uwagi na zmniejszenie przyswajalności wielu biopierwiastków poprzez np. tworzenie kompleksów z metalotioneiną, czy też zachodzące interakcje między biopierwiastkami i pierwiastkami toksycznymi.
Skutki działania toksycznego niektórych pierwiastków nie występują natychmiast, ale niejednokrotnie ujawniają się po dłuższym okresie czasu, nawet po wielu latach. Stąd zachodzi konieczność ciągłego monitorowania produktów spożywczych pod kątem zawartości obecnych w nich składników mineralnych, a zwłaszcza metali ciężkich.

Pełna wersja referatu:   2887 Kb

   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Postęp w analityce kompleksów glinu w próbkach rzeczywistych nadwarciańskiego hydroekosystemu    

prof. dr hab. Jerzy Siepak   
Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Wydział Chemii   
Poznań   

   

 

Wręczenie nagrody za najlepszą pracę doktorską ze spektrometrii analitycznej przez członków Komitetu Chemii Analitycznej PAN    

 

 

 

Analiza specjacyjna we frakcjonowaniu i specjacja glinu w stałych próbkach środowiskowych w nowym układzie technik łączonych HPIC-FAAS    

dr Marcin Frankowski   
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza   
Poznań   

   

 

Atrakcje:
1. Wycieczka do Bazyliki Licheńskiej
2. Unikatowa wycieczka do kopalni soli w Kłodawie(*)    

 

 

 

Analiza chemiczna a projektowanie żywności funkcjonalnej    

prof. dr hab. Ewa Bulska   
Uniwersytet Warszawski   
Warszawa   

   

dostępna jest pełna wersja referatu

Jak smakują dioksyny, czyli po nitce do kłębka    

dr hab. inż. Adam Grochowalski prof. PK   
Politechnika Krakowska   
Kraków   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Oznaczanie metali w konwencjonalnych paliwach silnikowych i biopaliwach - potrzeby, metody analityczne, perspektywy rozwoju    

dr Zofia Kowalewska   
OBR Płock   
Płock   

   

 

Przygotowanie próbek do analizy specjacyjnej     

dr Beata Godlewska-Żyłkiewicz   
Uniwersytet w Białymstoku   
Białystok   

 

 

Specjacja w środowisku glebowym - problemy i możliwości    

dr hab. Ryszard Dobrowolski
Magdalena Marzec   
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej    
Lublin   

   

dostępna jest pełna wersja referatu

Nowoczesne techniki analityczne w analizie specjacyjnej chromu i arsenu w próbkach środowiskowych    

dr hab. Danuta Barałkiewicz prof. UAM
Izabela Komorowicz
Karol Sęk   
UAM   
Poznań   

 

 

Warsztaty (zajęcia rotacyjne w podgrupach)    

 

 

      

Pokaz najnowszego mikroskopu elektronowego    

   
COMEF   
   

 

      

Analiza rtęci w próbkach żywności
(podczas demonstracji zostaną wykonane pomiary rzeczywistych próbek)    

   
Testchem   
   

 

      

Pokaz nowego systemu do filtracji membranowej w układzie cross flow    

   
Sartorius   
   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Oznaczanie zawartości rtęci całkowitej w tkankach kormorana czarnego i wybranych gatunków ryb z zastosowaniem techniki CVAAS    

dr hab. inż. Piotr Konieczka   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

   

 

Viagra dla mózgu    

prof. dr hab. Jerzy Silberring   
Akademia Górniczo-Hutnicza
Katedra Biochemii i Neurobiologii   
Kraków   

   

 

Niedobory selenu w wybranych chorobach u ludzi z Podlasia    

prof. dr hab. Maria H. Borawska
Katarzyna Socha
Jolanta Soroczyńska   
Uniwersytet Medyczny, Zakład Bromatologii   
Białystok   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Selen w żywności    

dr Katarzyna Socha
Renata Markiewicz-Żukowska   
Uniwersytet Medyczny, Zakład Bromatologii   
Białystok   

 

 

Ocena realizacji normy żywienia na magnez przez racje pokarmowe stosowane w żywieniu żołnierzy Wojska Polskiego na przestrzeni 30 lat    

płk doc. dr hab. Jerzy Bertrandt   
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii   
Warszawa   

 

 

Analiza oddechu - wykorzystanie w diagnostyce medycznej    

dr Tomasz Ligor
Bogusław Buszewski   
UMK, Wydział Chemii   
Toruń   

 

 

Badania biegłości - jak organizować i wykorzystać wyniki    

dr Marek Dobecki   
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra J. Nofera   
Łódź   

 

 

Najnowsze wiadomości ze świata akredytacji    

prof. dr hab. Ewa Bulska   
Uniwersytet Warszawski   
Warszawa   

   

STATYSTYKA Ślesin 2010

Liczba wykładów: 18
Dla 15 wykładów zamieszczono streszczenia.
Dla 10 wykładów zamieszczono pełne wersje referatów.
Łączny czas trwania wykładów: 8 godzin i 55 minut.

Liczba warsztatów: 3.
Łączny czas trwania warsztatów: 2 godziny i 30 minut.

 

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
msedu
Aplikacje
Instalacja
Serwis
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
zakopane 2018
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt