O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE APLIKACJE INSTALACJA BIURO SERWISOWE KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA Ślesin 2018 Wyprzedaż

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

SYMPOZJA

 lista sympozjów

Ślesin 2016   16 maja 2016 - 18 maja 2016

Idealne laboratorium od A do Z czyli od Analizy do Zapewnienia jakości

 

relacja zdjęciowa
       


 

 

Otwarcie sympozjum    

 

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Trwałe zanieczyszczenia organiczne w środowisku. Problemy i wyzwania dla analityka
    

Rektor Elekt prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Narzędzia analityczne w ocenie obecności, skutków i rozprzestrzeniania niektórych farmaceutyków w środowisku
    

prof. dr hab. Piotr Stepnowski   
Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego   
Gdańsk   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Metody oznaczania form specjacyjnych chromu: od kolorymetrii do spektrometrii mas rozcieńczenia izotopowego
    

prof. dr hab. Danuta Barałkiewicz   
UAM   
Poznań   

 

 

Nowości firmy Agilent Technologies    

mgr inż. Mariusz Szkolmowski    
MS Spektrum   
Warszawa   

 

 

Wręczenie nagrody za najlepszą pracę doktorską ze spektrometrii analitycznej przez członków Komitetu Chemii Analitycznej PAN    

 

   

 

Mikrosolenoidowe przepływowe systemy bioanalityczne do oznaczania wybranych analitów istotnych w diagnostyce medycznej
    

dr Kamil Strzelak   
Uniwersytet Warszawski   
Warszawa   

 

 

Wynik niezadawalający z porównań międzylaboratoryjnych – czy zawsze świadczy o problemach analitycznych w laboratorium?
    

dr inż. Aleksandra Burczyk,
dr inż. Maciej Pilarczyk   
Centralne Laboratorium
Pomiarowo – Badawcze Sp. z o.o.   
Jastrzębie Zdrój   

 

 

Krzywa kalibracyjna w LS AAS i HR-CS AAS
    

dr hab. Zofia Kowalewska, prof. PW   
Wydział Budownictwa, Mechaniki
i Petrochemii,
Politechnika Warszawska   
Płock   

 

 

LIBS i ablacja laserowa – wszechstronne techniki analityczne
    

C. Derrick Quarles Jr., Ph.D.   
Applied Spectra, Inc.   
Fremont, CA   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Ograniczenie emisji rtęci do środowiska. Analizatory rtęci - możliwości i ich zastosowanie w pomiarach przemysłowych
    

mgr Bartłomiej Poślednik   
TESTCHEM sp. z o.o.   
Radlin   

 

     

Sesja posterowa    

 

 

     

Oznaczanie metali ziem rzadkich w węglach kamiennych metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej    

M. Wysocka, A. Musiolik, A. Burczyk   
Centralne Laboratorium
Pomiarowo - Badawcze Sp. z o.o.   
Jastrzębie-Zdrój   

 

     

Wzbogacanie i wydzielanie jonów Cr(VI) z roztworów wodnych z zastosowaniem modyfikowanych materiałów typu SBA-15
    

J. Dobrzyńska, M. Cejner, R. Dobrowolski   
UMCS   
Lublin   

 

     

Oznaczanie złota metodą GF AAS po wzbogaceniu na modyfikowanych materiałach typu SBA-15 z odwzorowaniem jonowym
    

M. Cejner, J. Dobrzyńska,
A. Bogusz, R. Dobrowolski   
UMCS   
Lublin   

 

     

Analysis of occupational exposure to toxic metals using J200 Tandem LA-LIBS Instrument    

M. Stanisławska, R. Brodzka, B. Janasik,
C. Derrick Quarles Jr., Jhanis J. Gonzales,
Richard E. Russo, W. Wąsowicz   
Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera   
Łódź   

 

     

Szacowanie niepewności na podstawie wyników pomiarów pośrednich    

Waldemar Korol, Grażyna Bielecka,
Jolanta Rubaj, Katarzyna Szkudzińska   
Krajowe Laboratorium Pasz   
Lublin   

 

     

Evaluation of manganese (MnCl2, nano-Mn) accumulation in rat tissue using Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (J200 Tandem LA-LIBS)    

R. Brodzka, B. Janasik, C. D. Quarles Jr.,
J. J. Gonzalez , Richard E. Russo ,
S. Gralewicz, K. Domeradzka, P. Lutz i inn   
Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera   
Łódź   

 

     

Oznaczanie składników mineralnych w grzybie sarniak (sarcodon imbricatus) z terenu polski północnej – wraz z analizą chemometryczną
    

M. Saba1, M. Chudzińska2,
D. Barałkiewicz2, J. Falandysz1   
1)Uniwersytet Gdański, Gdańsk
2)Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań   
.   

 

     

Problemy analityczne oznaczania wyższych węglowodorów aromatycznych w próbkach mocno zanieczyszczonych gleb przemysłowych    

A. Ptaszek-Budniok, A. Musiolik, A. Burczyk   
Centralne Laboratorium
Pomiarowo - Badawcze Sp. z o.o.   
Jastrzębie-Zdrój   

 

     

Białka w połaczeniu z kropkami kwantowymi. Neutralność czy współdziałanie    

dr Joanna Grzyb   
Laboratory of Biological Physics
Polish Academy of Sciences   
Warszawa   

 

     

Badania nad fotochemiczną degradacją wybranych związków perfluorowanych
 
   

A. Wiejak1, S. Taniyasu2,
J. Falandysz1, N. Yamashita2   
1Uniwersytet Gdański, Gdańsk, Polska
2AIST, Japonia   
.   

 

BADANIA NAD FOTOCHEMICZNĄ DEGRADACJĄ WYBRANYCH ZWIĄZKÓW PERFLUOROWANYCH

A. Wiejak1, S. Taniyasu2, J. Falandysz1, N. Yamashita2

1Uniwersytet Gdański, Gdańsk, Polska
2Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST), Onogawa16-1, Tsukuba, Ibaraki, Japonia

Perfluorowane kwasy karboksylowe (PFCAs, perfluorinatedcarboxylicacids) i perfluorowane kwasy sulfonowe (PFSAs, perfluorinatedsulphonicacids) to dwie lepiej poznane grupy spośród licznych związków perfluorowanych syntetyzowanych przez człowieka w skali przemysłowej. Związki perfluorowane, pomijając aspekt gospodarczy, okazały się być niebezpiecznymi substancjami zanieczyszczającymi środowisko przyrodnicze i żywność. Związki perfluorowane są już powszechnie wykrywana w ciele ludzi (krew, wątroba) oraz zwierząt wodnych i lądowych. Z uwagi na niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzi i problemy środowiskowe zaniechano i zakazano produkcji niektórych związków perfluorowanych w skali świata. Wprowadzając po raz pierwszy do szerokiego użytku w USA związki perfluorowane– kwasy karboksylowe i sulfonowe, zakładano, że są one bardzo przyjazne dla środowiska przyrodniczego i bezpieczne, ale okazało się inaczej.

Perfluorowane kwasy karboksylowe i sulfonowe nie pochłaniają promieniowania ultrafioletowego a zatem nie jest możliwa ich fotoliza bezpośrednio pod wpływem promieni UV. Możliwa jest fotodegradacja PFCA i PFSA stymulowana chemicznie [1]. Także, jak wynika to z niedawno opublikowanych badań, możliwa jest fotochemiczna degradacja PFCA i PFSA in vitro – tak przy naświetlaniu lampą UV jak i w świetle słońca [2,3]. Pozostaje otwarte pytanie, czy fotochemiczna degradacja PFCA i PFSA oraz innych związków perfluorowanych ma miejsce także w środowisku przyrodniczym (atmosferze i hydrosferze)? Wyniki analizy składu ilościowego i jakościowego PFCA i PFSA w wodach powierzchniowych Tybetu oraz wodach powierzchniowych i lodowcu z góry Gongga (Minya Konka) we wschodniej części płaskowyżu tybetańskiego – z uwagi na nietypowy profile tych związków – wskazały na możliwość fotochemicznej degradacji związków perfluorowanych w przyrodzie [4]. Niemniej, mechanizm procesu nie jest znany. Teoretycznie wydaje się możliwe wprowadzenie cząsteczki PFCA lub PFSA w stan wzbudzony przez cząsteczki wysokoenergetyczne albo na drodze katalizy, a wzbudzona cząsteczka PFCA lub PFSA już może absorbować promieniowanie UV – co skutkowało by jej częściowym rozpadem (sukcesywnym odczepianiu jednego członu węglowego) [5].

Celem badań było określenie, czy degradacji fotochemicznej ulegają takie związki perfluorowane jak: trzy PFSA (PFBS, PFOS, PFDS), trzy PFCA (PFBA, PFOA, PFDA), FOSA, N-EtFOSA, jednego nienasyconego karboksylowego kwasu fluorotelomerowego(8:2FTUCA) i jednego alkoholu fluorotelomerowego (8:2FTOH). Wymienione związki rozpuszczone w mieszaninie wody i metanolu (98:2, v/v) i umieszczone w probówkach szklanych (Pyrex) i kwarcowych naświetlano promieniami słonecznymi przez 124 dni: od 09.06.2015 do 10.10.2015 - podczas rejsu naukowego r/v „Mirai” na Oceanie Spokojnym i Oceanie Arktycznym. W podanych warunkach eksperymentu wykazano fotochemiczną degradację niektórych spośród badanych substancji.

Piśmiennictwo
[1] Horii, Y.; Yamamoto, A.; Haykawa, E.; Taniyasu, S.; Yamashita, N.; Kutsuna, S. Efficient decomposition of environmentally persistent perfluorocarboxylic acids by use of persulfate as a photochemical oxidant. Environ. Sci. technol. 2005, 39, 2383-2388.

[2] Taniyasu, S.; Yamashita, N.; Petrick, G.; Kannan, K. The environmental photolysis of perfluorooctanesulfonate, perfluorooctanoate, and related fluorochemicals. Chemosphere, 2013, 90, 1686-1692

[3] Song, C.; Chen, P.; Wang, C.Y.; Zhu, L.Y. Photodegradation of perfluorooctanoic acid by synthesized TiO2–MWCNT composites under 365 nm UV irradiation. Chemosphere, 2012, 86, 853-859.

[4] Yamazaki, E.; Falandysz, J.; Taniyasu, S.; Ge, H.; Jurkiewicz, G.; Yamashita, N.; Lam, P.K.S. Perfluorinated carboxylic and sulphonic acids in surface water media from the regions of Tibetan Plateau: Indirect evidence on photochemical degradation? Journal of Environmental Science and Health, Part A, 2016, 51, 63-69.

[5] Zhang, F.; Wu, Ch.; Hu, Y.; Wei, Ch. Photochemical degradation of halogenated organic compounds (in Chinese with summury in English). Progress. Chem. 2012, 26, 1079-1098.
Streszczenie w formacie pdf:

 

 

Wysokorozdzielcza spektrometria mas w badaniach izotopowych
    

prof. dr hab. Ewa Bulska   
Uniwersytet Warszawski   
Warszawa   

 

 

Szkodliwe zanieczyszczenia chemiczne uwalniane z procesów termicznych do atmosfery - jakość pomiarów analitycznych
    

prof. dr hab. inż. Adam Grochowalski   
Politechnika Krakowska   
Kraków   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Szacowanie niepewności wartości granicznych    

dr hab. Wojciech Hyk   
Uniwersytet Warszawski   
Warszawa   

 

 

Zastosowanie modyfikatorów trwałych w pomiarach absorpcji atomowej
    

prof. dr hab. Ryszard Dobrowolski,
mgr Marzena Cejner,
mgr Joanna Dobrzyńska   
UMCS   
Lublin   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Zapewnienie jakości pobierania próbek do badań środowiskowych
    

dr inż. Piotr Pasławski   
   
Warszawa   

 

 

Warsztaty aparaturowe
(rotacyjne zajęcia w podgrupach)    

 

 

      

Innowacyjne pomiary UV-Vis bez użycia tradycyjnych kuwet    

   
MS Spektrum   
   

 

      

Spektrometr MP - doskonała alternatywa dla płomieniowej AAS    

   
MS Spektrum   
   

 

      

Pomiar wilgotności materiałów za pomocą wagosuszarek w teorii i praktyce – od przygotowania próbki przez dobór parametrów suszenia do wyniku pomiaru    

   
RADWAG   
   

 

 

Atrakcje:
• Warsztaty sushi
lub
• Mistrzostwa minigolf
lub
• Zwiedzanie Bazyliki Licheńskiej    

 

 

 

ANALITYKA OD PODSTAW    

   
   
   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Rozdzielenie od podstaw czyli wszystko (?) o kolumnie chromatograficznej
    

prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Łyk statystyki, czyli jak interpretować wielowymiarowe wyniki analiz
    

dr hab. Paweł Zagrodzki   
Collegium Medicum UJ   
Kraków   

 

 

Trzy spektroskopie (UV + IR + CD) wywołują zawrót głowy o 180°
    

dr hab. inż. Piotr Guga   
Centrum Badań Molekularnych
i Makromolekularnych PAN   
Łódź   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Wykorzystanie porównań międzylaboratoryjnych do zapewnienia jakości badań w laboratorium
    

dr Waldemar Korol, Grażyna Bielecka
Jolanta Rubaj, Sławomir Walczyński   
Instytut Zootechniki - Państwowy
Instytut Badawczy
Krajowe Laboratorium Pasz   
Lublin   

 

 

Nowe materiały odniesienia do analizy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w matrycach środowiskowych i biologicznych
    

prof. dr hab. Bogusław Buszewski,
mgr Anna Kiełbasa   
UMK Toruń   
Toruń   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Wykorzystanie techniki GC MS do analizy związków BTEX i WWA w gazach z termicznego rozkładu mas formierskich
    

mgr Michał Kubecki   
Zakład Chemii Analitycznej IMŻ   
Gliwice   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Wzorce i materiały odniesienia w laboratorium analitycznym - rola i zasady stosowania
    

prof. dr hab. inż. Piotr Konieczka   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

 

STATYSTYKA Ślesin 2016

Liczba uczestników: 122.

Liczba wykładów: 21
Dla 20 wykładów zamieszczono streszczenia.
Dla 11 wykładów zamieszczono pełne wersje referatów.
Łączny czas trwania wykładów: 11 godzin i 15 minut.

Liczba warsztatów: 3.
Łączny czas trwania warsztatów: 3 godziny

Liczba posterów: 10,
w tym dla 4 zamieszczono streszczenia.

 

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
Aplikacje
Instalacja
Biuro serwisowe
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
ślesin 2018
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt