O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE APLIKACJE INSTALACJA BIURO SERWISOWE KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA Ślesin 2018 Wyprzedaż

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

SYMPOZJA

 lista sympozjów

Ślesin 2014   26 maja 2014 - 28 maja 2014

Nowa aparatura - stare problemy

 

relacja zdjęciowa
       


 

 

Otwarcie Sympozjum    

 

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Próbniki pasywne - niedocenione narzędzie analityczne    

prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

 

 

O krzemionce - stare i nowe problemy    

prof. dr hab. Bogusław Buszewski   
UMK   
Toruń   

 

 

20 lat jak jeden dzień    

mgr inż. Mariusz Szkolmowski    
MS Spektrum   
Warszawa   

 

 

Wręczenie nagród za najlepsze prace doktorskie przez członków Komitetu Chemii Analitycznej PAN    

 

 

 

Od gazowych mieszanin do certyfikowanego materiału odniesienia    

prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik
prof. dr hab. inż. Piotr Konieczka   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

 

 

Wytwarzanie bezmatrycowych materiałów odniesienia lotnych związków organicznych z zastosowaniem procesu termicznego rozkładu związków powierzchniowych    

dr inż. Marta Słomińska   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

 

 

Zastosowania diod elektroluminescencyjnych do konstrukcji detektorów i sensorów chemicznych    

dr Marta Pokrzywnicka   
Uniwersytet Warszawski   
Warszawa   

 

 

Techniki przygotowania próbek i oznaczania związków perfluorowanych w wodach i próbkach biologicznych    

dr hab. inż. Adam Grochowalski, prof. PK   
Politechnika Krakowska   
Kraków   

 

 

Meandry korekcji tła w AAS    

dr hab. Zofia Kowalewska   
OBR S.A.   
Płock [-]   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Problemy i wyzwania w analityce specjacyjnej z wykorzystaniem technik łączonych    

dr Magdalena Jabłońska-Czapla   
Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN   
Zabrze   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Dogoniliśmy świat...    

prof. dr hab. Danuta Barałkiewicz   
UAM   
Poznań   

 

 

Dylematy konstrukcji optycznych spektrometrów emisyjnych z plazmowymi źródłami wzbudzenia    

dr inż. Andrzej Ramsza   
INOS   
Warszawa   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Spektrometria mas - uniwersalne narzędzie analityczne    

prof. dr hab. Ewa Bulska   
Uniwersytet Warszawski   
Warszawa   

 

 

Nanomateriały węglowe w analityce pierwiastków śladowych    

dr hab. Ryszard Dobrowolski, prof. UMCS,
dr Mariusz Barczak, Katarzyna Michalak-Zwierz, Agnieszka Mróz   
UMCS   
Lublin [-]   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Analityka biomedyczna - potencjał, aplikacje kliniczne i środowiskowe, perspektywy    

prof. dr hab. Irena Staneczko-Baranowska   
Politechnika Śląska   
Gliwice   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Efekty interferencyjne w atomowej spektrometrii absorpcyjnej    

prof. dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz, mgr Elżbieta Zambrzycka   
Uniwersytet w Białymstoku   
Białystok   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Niepewność etapu pobierania próbek    

prof. dr hab. inż. Piotr Konieczka   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

 

 

Warsztaty aparaturowe
(rotacyjne zajęcia w podgrupach)    

 

 

      

Prezentacja Cary 630    

   
MS Spektrum   
Warszawa   

 

      

Nowe kolumny chromatograficzne – sposób na przezwyciężanie starych problemów    

   
Sigma-Aldrich   
Poznań   

 

      

Wagi analityczne – dobór kryterium kontroli    

   
Sartorius   
Kostrzyń Wlkp.   

 

 

Atrakcje:
Grand Prix Formuły 1 Ślesin 2014
  lub
Zwiedzanie Bazyliki Licheńskiej    

 

 

 

ANALITYKA OD PODSTAW    

   
   
   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Od HPLC do UPLC    

dr hab. inż. Agata Kot-Wasik, prof. PG   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Analiza krzemionki w pyłach środowiskowych w aspekcie badań biegłości - Ośrodek Badań Biegłości CLP-B LABTEST    

dr inż. Aleksandra Burczyk
dr Iwona Madejska   
Centralne Laboratorium Pomiarowo - Badawcze Sp. z o.o.   
Jastrzębie-Zdrój   

 

 

Ślesin analityczny 20 lat póżniej - nowe kryteria akredytacji    

dr Piotr Pasławski   
   
Warszawa [-]   

 

Ślesin analityczny 20 lat później – nowe kryteria akredytacji?
dr inż. Piotr Pasławski

Czy zmieniły się wymagania akredytacyjne? Nie, nadal obowiązuje norma PN-EN ISO/IEC 17025:2005 (mimo zapowiedzi nowego wydania) i niestety nadal też występują stare problemy jakości wykonywanych badań. Środek ciężkości problemów przesunął się w kierunku spełnienia przez laboratoria wymagania przydatności uzyskanych wyników do określonego celu klienta. Obowiązują trzy filary jakości badań:
1. przydatność zaproponowanych przez laboratorium badań do określonego celu klienta - jakiej poprawności badań oczekuje klient,
2. walidacja procedury badawczej lub weryfikacja metody znormalizowanej - jaką dokładność gwarantuje klientowi nasza metoda,
3. kontrola jakości - czy moja metoda gwarantuje klientowi odpowiednią dokładność przez cały czas.
Podstawą oceny przydatności metody do określonego celu powinien być przegląd zlecenia przez kompetentne i upoważnione do tego osoby. Ustalenia przegląd zlecenia powinien być zaakceptowane przez klienta. Powinna być ustalona akceptowana niepewność pomiarów, jeżeli klient nie jest w stanie ocenić akceptowanej niepewności można przyjąć, że będzie ona nie większa niż podwojone odchylenie standardowe odtwarzalności metody (NORDTEST TR 537, Wersja 3, 2008).
Walidacja metody powinna dotyczyć matryc podobnych do analizowanych rutynowo (minimum trzy różne matryce), efekty matrycowe powinny być dokładnie określone i w razie możliwości skorygowane. Poziomy stężeń badanych analitów oraz ich formy chemiczne powinny być podobne do oznaczanych rutynowo (minimum trzy zakresy). Czas trwania walidacji powinien być odpowiedni dla określenia odtwarzalności (kilka miesięcy). W walidacji metody powinny brać udział osoby przewidziane do rutynowego wykonywania badań (trzy osoby są odpowiednie do ustalenia odtwarzalności). Walidacja powinna być potwierdzona w odpowiednich badaniach biegłości (minimum ośmiu uczestników). Po roku stosowania metody laboratorium powinno przeprowadzić rewalidację metody (na podstawie wyników kontroli jakości). Metoda powinna mieć oszacowaną niepewność pomiarów (minimum na trzech poziomach stężeń). Do oszacowania niepewności można zastosować dane z walidacji i kontroli jakości (ISO 11352:2012 Jakość wody – Oszacowanie niepewności pomiaru w oparciu o dane z walidacji i kontroli jakości).
Metody znormalizowane powinny być weryfikowane przez potwierdzenie możliwości realizowania ich przez laboratorium zgodnie z ich wymaganiami (powtarzalność i odtwarzalność podana w załączniku do normy) oraz przez potwierdzenie w badaniu biegłości.
Wewnętrzna kontrola jakości powinna być prowadzona na bieżąco i jej wyniki powinny być weryfikowane przez wykonawców i osoby nadzorujące. Laboratorium musi mieć kryteria akceptacji wyników. Wyniki kontrole powinny być nanoszone na karty kontrolne (względnego rozstępu z próbek rzeczywistych i odzysku z matrycowych materiałów odniesienia), karty powinny być analizowane. Dla analiz śladowych powinna być weryfikowana granica wykrywalności.
Większość przyrządów pomiarowych powinna być kalibrowana przed użyciem, a kalibracja powinna być weryfikowana na bieżąco. Laboratorium powinno zapewniać spójność pomiarową swoich wzorców i materiałów kontroli jakości (posiadanie odpowiednich certyfikatów).
Raport z badań powinien być zrozumiały dla klienta, zgodny z jego potrzebami i autoryzowany przez kompetentne i upoważnione do tego osoby.

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Nowa aparatura - stare problemy przygotowania próbki do badań na przykładzie pasz    

dr Waldemar Korol
dr inż. Sławomir Walczyński, dr Jolanta Rubaj, dr inż. Grażyna Bielecka   
Instytut Zootechniki PIB
Krajowe Laboratorium Pasz   
Lublin   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Statystyka matematyczna - narzędzie do opracowania i interpretacji wyników pomiarów    

prof. dr hab. inż. Piotr Konieczka   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Generowanie wodorków...    

dr hab. Przemysław Niedzielski, prof. UAM   
UAM   
Poznań   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Chromatograficzna analiza napojów alkoholowych.
Problemy i wyzwania
    

prof. dr hab. inż. Waldemar Wardencki   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

 

STATYSTYKA Ślesin 2014

Liczba uczestników: 131.

Liczba wykładów: 23
Dla 19 wykładów zamieszczono streszczenia.
Dla 13 wykładów zamieszczono pełne wersje referatów.
Łączny czas trwania wykładów: 12 godzin i 15 minut.

Liczba warsztatów: 3.
Łączny czas trwania warsztatów: 3 godziny

 

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
Aplikacje
Instalacja
Biuro serwisowe
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
ślesin 2018
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt