O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE APLIKACJE INSTALACJA BIURO SERWISOWE KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA Ślesin 2018 Wyprzedaż

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

SYMPOZJA

 lista sympozjów

Ślesin 2013   20 maja 2013 - 22 maja 2013

Metrologia chemiczna niejedno ma imię

 

relacja zdjęciowa
       


 

 

Otwarcie Sympozjum    

 

 

 

Materialy odniesienia; rola, problemy i wyzwania    

prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

 

 

Wręczenie nagrody niespodzianki    

 

 

 

Strategia kalibrowania w metodach spektralnych    

prof. dr hab. Ewa Bulska   
Uniwersytet Warszawski   
Warszawa   

 

 

Spektrum nowych możliwości    

mgr inż. Mariusz Szkolmowski   
MS Spektrum   
Warszawa   

 

 

Nanomateriały w analitycznej spektrometrii atomowej, aspekty metrologiczne    

dr hab. Ryszard Dobrowolski, prof. UMCS   
UMCS   
Lublin   

 

 

Wręczenie Medalu za Zasługi dla Komitetu Chemii Analitycznej PAN    

 

 

 

Zmierzyć zapach; o analizie związków tworzących aromat żywności    

prof. dr hab. Henryk Jeleń   
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu   
Poznań   

 

 

Sierpik - rzeczywistość czy legenda dawnej sztuki farbierskiej     

prof. dr hab. Maciej Jarosz   
Politechnika Warszawska   
Warszawa   

 

 

Zalety i optymalizacja nebulizacji ultradźwiękowej w technice ICP-OES    

prof. Karel Novotný   
Masarikova Universita Brno   
Brno   

 

 

Kwalifikacja, weryfikacja czy walidacja?    

dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz, prof. UwB   
Uniwersytet w Białymstoku   
Białystok   

 

 

Fluorowane, chlorowane, bromowane i...    

dr hab. inż. Adam Grochowalski, prof. PK   
Politechnika Krakowska   
Kraków   

 

 

Badania biegłości w zakresie oznaczeń siarki w paliwach samochodowych: za, a nawet przeciw    

dr Zofia Kowalewska   
OBR   
Płock   

 

 

Walidacja procedur analitycznych oznaczania form specjacyjnych chromu i arsenu w wodzie techniką HPLC-ICP-MS    

prof. dr hab. Danuta Barałkiewicz   
UAM   
Poznań   

 

 

Wprowadzanie zawiesiny do plazmy argonowej ICP-OES w analizie materiałów trudno roztwarzalnych    

mgr Jarosław Ostrowski   
Instytut Nawozów Sztucznych   
Puławy   

 

 

Porównanie wybranych parametrów kontroli jakości metod EDXRF oraz ICP-MS w analizie próbek środowiskowych przygotowanych techniką stapiania    

dr Magdalena Jabłońska-Czapla   
Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN   
Zabrze   

 

 

Warsztaty aparaturowe (rotacyjne zajęcia w podgrupach)    

 

 

      

Nowe rozwiązania firmy Knauer w dziedzinie chromatografii wysokosprawnej    

   
A.G.A. Analytical   
Warszawa   

 

      

Mineralizator mikrofalowy NOVAWAVE    

   
MS Spektrum   
Warszawa   

 

      

Szybciej, lepiej, łatwiej! Jak sprostać wyzwaniom stojącym przed współczesnym analitykiem?    

   
Sigma-Aldrich   
Poznań   

 

 

Atrakcje:
 Turniej strzelecki
  lub
 Zwiedzanie Bazyliki Licheńskiej    

 

 

 

ANALITYKA OD PODSTAW    

   
   
   

 

 

Pobieranie, transport i przechowywanie próbek - źródłem pierwszych błędów analityka    

dr hab. inż. Agata Kot-Wasik, prof. PG   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

 

 

Stosowanie i interpretacja kart kontrolnych    

dr hab. inż. Piotr Konieczka, prof. PG   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

 

 

Zastosowanie nosa elektronicznego w analityce - możliwości i ograniczenia    

prof. dr hab. Waldemar Wardencki   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

 

ZASTOSOWANIE NOSA ELEKTRONICZNEGO W ANALITYCE - MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA

Waldemar Wardencki, Magdalena Śliwińska, Paulina Wiśniewska, Tomasz Dymerski

Katedra Chemii Analitycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska

ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

walwarde@pg.gda.pl

Elektroniczny nos jest przyrządem analitycznym przeznaczonym do szybkiego wykrywania i rozróżniania mieszanin różnych substancji (głównie zapachowych) w wyniku naśladowania zasad działania ludzkiego zmysłu węchu. Urządzenia takie skonstruowane są z kilku, kilkunastu, a czasem nawet kilkudziesięciu czujników, które pod wpływem bodźca zapachowego generują charakterystyczny profil stanowiący tzw. "odcisk palca" badanej mieszaniny, umożliwiający identyfikację składników poprzez porównanie z profilami wzorcowymi. Lotne składniki próbki wykrywane są przez czujniki, podobnie jak w nosie przez komórki węchowe. Następnie sygnał pomiarowy wysyłany jest do układu rozpoznania danych, który przypomina pracę mózgu.

Nos elektroniczny składa się z zestawu czujników, pomp, przepływomierza, jednostki kondycjonującej i oprogramowania do obróbki danych i analizy statystycznej. Najważniejszym elementem e-nosa są czujniki, w których znajduje się materiał aktywny, który w obecności analitów podlega zmianom fizycznym i chemicznych. Główne rodzaje stosowanych czujników to czujniki konduktometryczne, piezoelektryczne, amperometryczne i optyczne. Coraz popularniejsze staja się nosy elektroniczne wykorzystujące szybką chromatografią gazową i spektrometrię mas. Ważnym problemem jest sposób w jaki zmierzona wielkość fizyczna (np. zmiana przewodnictwa ) zostanie przedstawiona w czytelny sposób dla użytkownika. Najprostszą metodą analizy danych jest graficzna prezentacja danych w formie histogramu lub diagramu kołowego. Innymi metodami analizy sygnałów są metody statystyczne czyli wielowymiarowe analizy danych, np. analiza głównych składowych (PCA), liniowa analiza dyskryminacyjna (LDA) i analiza skupień (CA). Oprócz wspomnianych metod można stosować sztuczne sieci neuronowe (ANN - artificial neural network).

Istotną zaleta elektronicznego nosa jest brak konieczności przygotowania próbki oraz izolacji analitów. Metoda charakteryzuje się wysoka czułością i łatwością prowadzenia badań. Ponadto, e-nosy pozwalają na skrócenie czasu analizy przy jednoczesnej możliwości pomiaru dużej ilości próbek. Ze względu na niewielkie wymiary i prostotę, aparatura może być łatwo przenoszona.

Wady e-nosów związane są głównie z niedoskonałością czujników (m.in. możliwością ich zatrucia, wrażliwością na wilgoć lub polarne związki). Powoduje to zmianę charakterystyki urządzenia a tym samym skrócenie czasu ich życia. Efektem tego jest ciągle stosunkowo niskie rozpowszechnienie tych urządzeń i relatywnie wysokie ceny e-nosów. Wykorzystanie elektronicznego nosa w analityce jest bardzo szerokie i obejmuje m.in.:

  • medycynę (identyfikacja niektórych chorób w tym nowotworów na podstawie substancji zapachowych wydzielanych przez zainfekowane komórki lub organy), przemysł perfumeryjny (sprawdzanie autentyczności perfum),

  • przemysł farmaceutyczny (kontrola produkcji leków), badania kryminalistyczne, przemysł spożywczy oraz monitoring środowiskowy (wykrywanie zanieczyszczeń powietrza, śledzenie drogi rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, ocena skuteczności oczyszczania ścieków i gazów odlotowych).

  • przemysł spirytusowy, szybka ocena jakości surowych spirytusów i ich rozróżnianie poprzez określanie wyróżników wskazujących rodzaj surowca użytego do ich produkcji

  • kontrola jakości powietrza (ochrona zapachowej jakości powietrza), ocena niepożądanych zapachów emitowanych do powietrza atmosferycznego, których potencjalnymi źródłami emisji są zakłady przemysłowe, fermy chowu i hodowli zwierząt, wysypiska śmieci i szlaki komunikacyjne.

W prezentacji przedstawiono w oparciu o dane literaturowe i własne doświadczenia zasadę działania elektronicznego nosa, omówiono również sposoby obróbki uzyskanych danych, m.in. analizę głównych składowych, analizę dyskryminacyjną a także sieć o radialnych funkcjach bazowych, oraz sieci neuronowe. Przedstawiono również przykłady zastosowania e-nosa w ocenie substancji zapachowych występujących w powietrzu, z podkreśleniem głównych zalet tej techniki - szybkość analizy i brak konieczności przygotowywania próbki. Przedstawiono również ograniczenia e-nosa (małe rozpowszechnienie, konieczność czaso- i pracochłonnego "szkolenia").

 

 

Jak wykorzystać wyniki PT do szacowania niepewności metody?    

dr Waldemar Korol   
Krajowe Laboratorium Pasz   
Lublin   

 

 

Kierunki rozwoju spektrometrii plazmowej    

dr hab. Stanisław Walas   
Uniwersytet Jagielloński   
Kraków   

 

 

Jak sterować jakością badań laboratoryjnych i spełniać wymagania akredytacji    

dr Marek Dobecki   
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra J. Nofera   
Łódź   

 

 

Relacja zdjęciowa

 

Wykład prof. Ewy Bulskiej

Wykład Mariusza Szkolmowskiego

Wykład prof. Ryszarda Dobrowolskiego

prof. Henryk Jeleń, wykład

dr Aleksander Jankowski
laureat nagrody

Wykład dr Katarzyny Lech

.

Wykład prof. Adama Grochowalskiego

Wykład dr Zofii Kowalewskiej

Wykład prof. Danuty Barałkiewicz

Wykład Jarosława Ostrowskiego

Bartosz Poślednik

Warsztaty MS Spektrum

Warsztaty A.G.A. Analytical

Warsztaty Sigma-Aldrich

Wykład prof. Agaty Kot-Wasik

dr Waldemar Korol, wykład

prof. Waldemar Wardencki, wykład

wykład prof. Piotra Konieczki

dr Stanisław Walas, wykład

dr Marek Dobecki, wykład

STATYSTYKA Ślesin 2013

Liczba uczestników: 167.

Liczba wykładów: 20
Dla 16 wykładów zamieszczono streszczenia.
Łączny czas trwania wykładów: 15 godzin i 25 minut.

Liczba warsztatów: 3.
Łączny czas trwania warsztatów: 3 godziny

 

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
Aplikacje
Instalacja
Biuro serwisowe
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
ślesin 2018
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt