O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE APLIKACJE INSTALACJA BIURO SERWISOWE KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA Ślesin 2018 Wyprzedaż

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

SYMPOZJA

 lista sympozjów

Ślesin 2012   14 maja 2012 - 16 maja 2012

Standaryzacja pomiarów analitycznych - potrzeba czy konieczność?

 

relacja zdjęciowa
       


 

 

Otwarcie Sympozjum    

 

 

 

Zielona Chromatografia    

prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik
Justyna Płotka, Marek Tobiszewski,
Anna Sulej, Tomasz Chmiel   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

 

 

Ostatnie osiągnięcia w dziedzinie metod definitywnych opartych na RNAA i ich zastosowanie do certyfikacji materiałów odniesienia i kontroli wartości przypisanych w testach biegłości    

prof. dr hab. Rajmund S. Dybczyński
Halina Polkowska-Motrenko, Ewelina Chajduk,
Bożena Danko, Marta Pyszynska   
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej   
Warszawa   

 

 

GBC Polska    

mgr inż. Mariusz Szkolmowski   
GBC Polska   
Warszawa   

 

 

Kwestie standaryzacji oznaczania dioksyn i dioksynopodobnych PCB    

dr hab. inż. Adam Grochowalski, prof. PK   
Politechnika Krakowska   
Kraków   

 

Kwestie standaryzacji oznaczania dioksyn i dioksynopodobnych PCB

Spośród 210 kongenerów polichlorowanych dibenzodioksyn i dibenzofuranów siedemnaście jest przedmiotem oznaczania w myśl aktualnych wymagań legislacyjnych. Natomiast spośród 209 kongenerów PCB dwanaście uznano za dioksynopodobne (mają podobną aktywność w odniesieniu do receptorów estrogenowych). Związki te nazwane dl-PCB (dioxin-like PCB) stanowią obok dioksyn przedmiot oznaczania próbek żywności oraz środowiska.

Obecnie, zwłaszcza w Polsce i innych krajach, w których problem gospodarowania odpadami, zwłaszcza komunalnymi i przemysłowymi nie został do końca rozwiązany, głównym źródłem dioksyn oraz PCB w środowisku są procesy niekontrolowanego spalania odpadów. Szczególnie istotny problem dotyczy spalania odpadów gospodarczych w piecach do ogrzewania mieszkań. Wraz z popiołem i sadzą opadają na powierzchnię gleby, skąd przedostają się do żywności. Poprzez biowzbogacenie i biowzmocnienie stają się jednymi z najsilniej gromadzących się szkodliwych zanieczyszczeń u ludzi wpływając negatywnie na procesy wydzielania endokrynnego hormonów sterydowych.

W próbkach środowiskowych oraz w żywności związki te występują na poziomie pikogramowym. Do oznaczania dioksyn w żywności i środowisku nie opracowano dotychczas norm. W tym przypadku wykorzystuje się opracowane w roku 1990 procedury Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA) - 1613 oraz 8280 z późniejszymi aneksami i rewizjami, będące standardami w oznaczaniu dioksyn. Wyjątkiem jest norma EN-1948:2006 cz. 1-4 dotycząca oznaczania dioksyn i PCB w gazach odlotowych z procesów termicznych (spalania).

W zakresie tym każde laboratorium badawcze ma własne wypracowane procedury badawcze. Jak referencyjne uznaje się metody oparte na technice rozcieńczenia izotopowego chromatografii gazowej w sprzężeniu ze spektrometrią mas, a zwłaszcza wysokorozdzielczym sektorem magnetycznym. W ostatnich latach opracowano konstrukcje tandemowych spektrometrów mas z potrójnym analizatorem kwadrupolowym (triple-quad) oraz sprzężenia analizatorów kwadrupolowych i czasu przelotu: Q-TOF, a także Q-Trap gdzie ostateczny analizator stanowi pułapka jonowa. Konstrukcje te w oznaczaniu dioksyn i dioksynopodobnych PCB dorównują selektywnością a w szczególnych przypadkach i granicą oznaczalności sektorom magnetycznym.

Spaliny zawierają znikomą ilość związków organicznych oraz mineralną pozostałość po spaleniu, czyli popiół. Tylko dla tego rodzaju próbek udało się opracować normę, która pozwala na ujednolicenie procedur pobierania próbek, ich przygotowania do analiz i oznaczania stężenia dioksyn oraz PCB.

Należy spodziewać się, że w odniesieniu do próbek żywności, produktów przemysłowych, próbek biologicznych, środowiskowych (takich jak osadów dennych i gleby) opracowanie norm na oznaczanie dioksyn może być bardzo trudne, gdyż należałoby stworzyć normy w odniesieniu do każdego rodzaju próbki, co jest niepraktyczne.

Dlatego też oznaczaniem dioksyn zajmują się nieliczne laboratoria, w których opracowano procedury oznaczania dioksyn w odniesieniu do badanych tam próbek. Z mojego doświadczenia wynika, że w każdym przypadku oznaczania dioksyn w nowej, badanej próbce należy indywidualnie opracować własną, sprawdzoną metodę. Dotyczy to głównie metod przygotowania próbki do analizy. W tym celu wykorzystuje się bardzo kosztowne wzorce dioksyn znaczone stabilnym izotopem węgla 13C.

W zakresie badania jakości prowadzonych oznaczeń dioksyn organizowane są międzynarodowe porównania międzylaboratoryjne w zakresie oznaczania dioksyn. Pozwalają one nie tylko na ocenę jakości prowadzonych oznaczeń, ale także na poszukiwanie standardów w zakresie przygotowania próbek do oznaczania dioksyn.

Odnośnie wymagań stawianych żywności i paszy obowiązują aktualne rozporządzenia:Komisji UE 1259/2011 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów dioksyn, dl-PCB oraz ndl-PCB w środkach spożywczych.

Dla pasz: 277/2012 European Parliament and of the Council as regards maximum levels and action thresholds for dioxins and polychlorinated biphenyls if products intended for animal feed.

 

 

Standaryzacja i jakość wyników oznaczania pierwiastków w wyodrębnionych fazach geochemicznych z próbek środowiskowych z zastosowaniem ekstrakcji sekwencyjnej    

dr hab. Ryszard Dobrowolski, Agnieszka Mróz   
UMCS   
Lublin   

 

 

Dlaczego badamy platynowce w próbkach środowiskowych?    

dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz, prof. UwB   
Uniwersytet w Białymstoku   
Białystok   

 

 

Wręczenie nagrody za najlepszą pracę doktorską ze spektrometrii analitycznej przez członków Komitetu Chemii Analitycznej PAN    

 

 

 

Nowe przepływowe metody oznaczania platynowcow wykorzystujące biosorpcję i zjawisko chemiluminescencji    

dr Julita Malejko   
Uniwersytet w Białymstoku   
Białystok   

 

 

Atrakcje:
1. Wycieczka do Bazyliki Licheńskiej
2. Wycieczka statkiem po jeziorze    

 

 

 

Zastosowanie spektrometrii mas w badaniach antydopingowych: czyli o procedurach znormalizowanych i Mistrzostwach Europy w Piłce Nożnej Euro '2012'    

prof. dr hab. Ewa Bulska   
Uniwersytet Warszawski    
Warszawa   

 

 

Advancements in Laser Ablation ICP-MS and LIBS; from Nanosecond to Femtoseconds    

R.E. Russo, PhD   
Lawrence Berkeley National Laboratory   
Berkeley, CA   

 

 

Techniki elektromigracyjne - książka roku Wydawnictwa MALAMUT - NOWA KSIĄŻKA pod redakcją prof. Bogusława Buszewskiego    

   
   
   

 

 

Rola materiałów odniesienia w sterowaniu jakością wyników    

dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz, prof. UwB   
Uniwersytet w Białymstoku   
Białystok   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Jakość wyników specjacyjnego oznaczania pierwiastków techniką HPLC-ICP-MS    

prof. dr hab. Danuta Barałkiewicz
Izabela Komorowicz, Barbara Pikosz, Magdalena Belter   
UAM   
Poznań   

 

 

Rola i znaczenie materii organicznej gleb    

dr Przemysław Kosobucki
Bogusław Buszewski    
Wydział Chemii UMK   
Toruń   

 

 

Sposób oceny niepewności przygotowania próbki do badań w laboratorium    

dr Waldemar Korol
Jolanta Rubaj, Grażyna Bielecka, Sławomir Walczyński   
Krajowe Laboratorium Pasz   
Lublin   

 

 

Warsztaty aparaturowe (rotacyjne zajęcia w podgrupach)    

 

 

      

Rozwiązania firmy Foss w zakresie analizy chemicznej; demonstracja aparatu do analizy Kjeldahla    

FOSS   
   
   

 

      

Najnowsze rozwiązania w technice wagowej i filtracyjnej    

Sartorius   
   
   

 

      

Nowe systemy do oznaczania rtęci    

Testchem   
   
   

 

 

Standaryzacja testów laboratoryjnych stosowanych do kontroli ilości wymywanych metali z materiałów kontaktujących się z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi    

mgr inż. Dorota Święcicka, dr Sławomir Garboś   
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
Państwowy Zakład Higieny   
Warszawa   

 

 

Winter Conference on Plasma Spectrochemistry, Tucson USA European Winter Conference on Plasma Spectrochemistry, Kraków    

dr hab. Stanisław Walas   
Uniwersytet Jagielloński   
Kraków   

 

 

Nowości MALAMUTA czyli nie tylko "Analityką" MALAMUT żyje    

dr Piotr Bieńkowski   
   
Warszawa   

 

 

ANALITYKA OD PODSTAW    

   
   
   

 

 

Porównania międzylaboratoryjne - jak je organizować i dlaczego warto...    

mgr inż. Agnieszka Kalarus, ekspert techniczny PCA
Justyna Dziewońska   
Ferrocarbo   
Kraków   

 

 

Dobór i optymalizacja warunków rozdzielania w GC i HPLC    

prof. dr hab. Waldemar Wardencki   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

 

 

Jak zwiększyć pewność w szacowaniu niepewności?    

dr hab. inż. Piotr Konieczka   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

 

 

Problemy analityczne związane z atestacją materiału na certyfikowany materiał odniesienia miedzi wysokiej czystości    

dr inż. Ewa Szmyd
H. Matusiak, M. Kupczyk, B. Bolibrzuch   
Instytut Metali Nieżelaznych   
Gliwice   

 

 

Prezentowanie wyników badań - wybrane błędy prezentacji    

dr hab. Stanisław Walas   
Uniwersytet Jagielloński   
Kraków   

 

 

Spektrometria mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną od podstaw czyli ICP MS dla praktyków    

prof. dr hab. Ewa Bulska   
Uniwersytet Warszawski   
Warszawa   

 

STATYSTYKA Ślesin 2012

Liczba wykładów: 24
Dla 17 wykładów zamieszczono streszczenia.
Dla 1 wykładów zamieszczono pełne wersje referatów.
Łączny czas trwania wykładów: 14 godzin i 10 minut.

Liczba warsztatów: 3.
Łączny czas trwania warsztatów: 3 godziny

 

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
Aplikacje
Instalacja
Biuro serwisowe
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
ślesin 2018
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt